Wimdu användarvillkor och sekretesspolicy

Allmänna villkor

Allmänna villkor (GTC) för att använda online-plattformen wimdu.com

(Senast uppdaterade versionen)

 1. Omfattning, ändring av Allmänna Villkor
  1. Följande Allmänna Villkor (GTC) hänför sig till användningen av plattformen www.wimdu.se (även: ”plattform”). Detta är en tjänst från Wimdu GmbH ('wimdu' eller 'vi').
  2. ”Användare” är, enligt dessa Allmänna Villkor, fysiska och juridiska personer som har registerat sig och vars registrering har bekräftats av Wimdu.
  3. Wimdu erbjuder dess användare bruket av dess plattform, i synnerhet användningen av databasen enbart på grundval av dessa Allmänna Villkor och bestämmelser.
  4. Genom att registrera sig eller att använda våra tjänster accepterar användaren dessa Allmänna Villkor och Bestämmelser.
  5. Wimdu förbehåller sig rätten att göra framtida ändringar i dessa villkor om en justering är nödvändig av ekonomiska eller juridiska skäl. I dessa fall kommer ändringarna endast att bli del av kontraktet om användaren godkänner dessa ändringar. Det är i dessa fall tillräckligt att Wimdu förser användaren med en ny version av villkoren via den e-mail som användes vid registrering. Om användaren inte kommer med invändningar gällande dessa villkor inom en vecka kommer de nya villkoren att gälla från det datum de delgivits användaren.
  6. Avvikande användarvillkor är inte giltiga (trots punkt 2.5), även om Wimdu inte motsäger dem.
 2. Prestation av Wimdu, prestation från våra värdar
  1. Plattformen är en webbaserad marknadsplats där användare får tillhandahålla och hyra lägenheter, hus, rum eller annan bostad ('bostad').
  2. På www.wimdu.se tillhandahåller Wimdu en hemsidesplattform där användare kan kommunicera och ingå avtal med varandra. Wimdu självt erbjuder inte något boende, utan fungerar som en mellanhand för ingående av avtal mellan användarna.
  3. Hyreskontrakt kommer att gälla uteslutande mellan den erbjudande användaren (“uthyraren”) och den hyrande användaren (“hyresgästen”). Wimdu självt tillhandahåller inte några egna bostäder och accepterar inte några erbjudanden. Wimdu är inte en part i det kontrakt som upprättas mellan användarna på hemsidan. Wimdu har dock rätt att ingå avtal å uthyrarens vägnar och ordna boende mellan hyresgästen och uthyraren, men uppfyller inga skyldigheter härrörande från avtalsförhållandet mellan hyresgäst och uthyrare. Utförandet av de avtal som ingås mellan användare på hemsidan är uteslutande en sak mellan användarna. I händelse av försummelse måste detta förhandlas mellan användarna. Wimdu sparar och kommer att sända kontaktuppgifter för båda parter för detta ändamål.
  4. Hyreserbjudanden och innehåll som publiceras av användare på hemsidan kommer inte att verifieras av Wimdu beträffande sin lagenlighet, noggrannhet eller fullständighet och återspeglar inte Wimdus åsikter. Wimdu är inte ansvarigt för erbjudanden eller innehåll för tredje part.
  5. Värdar kan tillämpa sina egna allmänna villkor för boende som de hyr ut om det inte inte påverkar de Allmänna Villkoren för Wimdu.
  6. Värdar och hyresgäster är ansvariga för efterlevnaden till de bestämmelser som lyder under offentlig rätt, däribland kommunala koder om hyreshus.
 3. Registrering, förverkligandet av användaravtalet, avtalsmässiga deklarationer
  1. Användarregistrering krävs för användning av Wimdus erbjudanden. Registreringen är gratis och kräver att användarna accepterar Wimdus Allmänna Villkor och bestämmelser. Användaren mellan Wimdu och användaren uppstår vid mottagandet e-postbekräftelse av registreringsansökan på e-postadressen som tillhandahålls av användaren. Det finns inget krav att ingå ett sådant användaravtal.
  2. Registrering medges enbart rättskapabla fysiska personer, juridiska personer och partnerskap utan några restriktioner. Minderåriga personer får inte registrera sig hos Wimdu. Registreringen av juridiska personer och partnerskap får göras enbart av en fullmäktigad fysisk person, vars namn måste uppges. Under registreringen får enbart enskilda personer anges som ägare till ett användarkonto (dvs. inga gifta par eller familjer).
  3. Under registreringen krävs det att användaren uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter såsom registreringsformuläret kräver, särskilt för- och efternamn, aktuell adress (en boxadress accepteras inte), en giltig e-postadress och, där så är tillämpligt, att denne anger namnet på företaget och en befullmäktigad representant. Dessa data måste vara aktuella och korrekta till alla delar. Flera registreringar under olika medlemsnamn är förbjudna. Under registreringen väljer Användaren ett användar-ID och ett lösenord. Medlemsnamnet får inte vara en e-post- eller internetadress, och får inte skada tredje personers namn, varumärken eller rättigheter, lika lite som de får vara stötande. Efter registrering får användaren ett lösenord och ett namn tilldelade sitt medlemskonto.
  4. Användaren kan ta emot avtalade deklarationer på dennes angivna e-postadress.
 4. Användarskyldigheter, användarkonto, systemintegritet
  1. Användaren är ensam ansvarig för allt innehåll som denne placerar på plattformen. I sitt förhållande till Wimdu, åtar denne sig att inte placera olagligt innehåll på plattformen och att avstå från handlingar som bryter mot lagar.
  2. Värden ansvarar för att boendet denne erbjuder beskrivs korrekt och fullständigt. Denne måste lämna information i de obligatoriska fälten på Wimdus hemsida, på ett minimum så att boende och erbjudandet beskrivs med tillräcklig noggrannhet. Dessutom är leverantören fri att fastställa ytterligare villkor som summan av varje insättning, kostnaden för slutstädning, annulleringsalternativ etc. De olika avbokningsregler som kan avtalas är tillgängliga under avbokningsregler. Användaren förbinder sig att hålla informationen i sitt medlemskonto aktuell och korrekt, dvs korrigera omedelbart i händelse av en förändring. Ett användarkonto kan inte överlåtas eller ärvas.
  3. Användaren förbinder sig att ensam använda sitt medlemskonto och hålla sitt lösenord hemligt.
  4. Användaren är skyldig att underhålla aktuell och korrekt information i sina medlemskonton och, i händelse av förändring, att korrigera dem utan dröjsmål. Ett användarkonto kan inte överlåtas eller ärvas.
  5. När användaren är medveten om att tredje part har tillgång till sina inloggningsuppgifter eller på annat sätt fått tillgång till hans medlemskonto måste denne anmäla detta till Wimdu omedelbart. Wimdu har rätt att sedan blockera medlemskontot tills situationen har klargjorts.
  6. Varje användare måste verifiera identiteten av sin respektive avtalspart. Wimdu tar inget ansvar för riktigheten i användarens kontaktuppgifter som anges på plattformen.
  7. Användare är skyldiga att anpassa sina system och program till användningen av Wimdus tjänster på ett sätt som gör att varken säkerheten, integriteten eller tillgängligheten hos de system som Wimdu skapar för att tillhandahålla sina tjänster påverkas. Användarna får inte spärra något innehåll som skapas av Wimdu, skriva om, modifiera, eller på något sätt störa Wimdus tjänster. Wimdu har rätt att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med avsnitt 12 som är nödvändiga för att säkerställa systemintegriteten hos Wimdus system eller hos tredje part.
  8. Användare får inte använda adresser, kontaktuppgifter eller e-postadresser som de får genom att använda webbplatsen för något annat syfte än för avtalsenliga kommunikation. I synnerhet måste dessa uppgifter inte vidarebefordras till obehöriga personer eller användas för att skicka reklam om inte användaren i fråga har uttryckligen beviljat sitt samtycke i förväg.
  9. Användaren får absolut inte skicka massmeddelanden med samma innehåll via plattformen. Spam eller liknande trakasserande åtgärder mot andra användare eller tredje part är förbjudet.
  10. Användarna är ensamt ansvariga för att spara eventuell information, exempelvis för eventuell bevisning, räkenskaper, etc. på ett lagringsmedium oberoende av Wimdu.
  11. I händelse av en överträdelse av dessa allmänna villkor av en användare har Wimdu rätt att utöva sina virtuella householder rättigheter. Wimdu kan utesluta användaren i fråga från att använda sina tjänster, ta bort innehåll denne använder, eller vidta andra åtgärder som avses i punkt 12. Wimdu kommer vidta rättsliga åtgärder för att utöva sina lagliga rättigheter till tålamod och ersättning.
 5. Hantering av innehåll och rättigheter
  1. Inom ramen för plattformens funktionalitet kan leverantörerna presentera potentiella hyresgäster med hjälp av olika medier. Vissa regler måste följas för att säkerställa att de olika medierna används lagligt, så att varken användaren eller Wimdu kan göras ansvarig. Dessa regler härleda, till exempel från lagar som skyddar upphovsrätt och varumärken utöver dessa Allmänna Villkor.
  2. Wimdu sparar för användaren multimedieinnehåll uppladdat av honom (bilder, text, etc.) eller bara ordnar nödvändig minnesutrymme och tillgång till den. Användarna själva har ensamt ansvar för multimedia innehåll som de laddar upp till Wimdu och ersätta Wimdu mot alla anspråk från tredje part till följd av detta. Speciellt omfattar denna ersättning också kostnaderna för lämpliga åtal och rättsligt försvar. Det är varje parts eget ansvar att se till att hans erbjudanden är lagenliga och inte inkräktar på tredje parts rättigheter.
  3. Användarna kommer därför att se till att den uppladdade innehållet inte bryter mot tillämplig lag eller bestämmelser, vanlig anständighet, eller i synnerhet tredje parts rättigheter (namnge rättigheter, personlighet rättigheter, upphovsrätt, dataskydd rättigheter etc.). I synnerhet användarna förbinder sig att inte överföra innehåll som bryter mot villkoren i Strafgesetzbuch (SGB - Tysk strafflagen) eller Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV - Tysk Interstate fördraget om skydd av minderåriga i media). Användaren förbinder sig också att inte använda material som är pornografiskt, förhärligar våld eller är ras bete. Det gäller även att sända e-post och annan elektronisk kommunikation media plattformen. Det hemsideinnehåll som lagras av Wimdu får inte kopieras eller distribueras utan medgivande i förväg från respektive ägare, eller på annat sätt användas eller återskapas. Detta är tillämpligt även på kopiering på det sätt som utförs med hjälp av sökmotorteknik eller genom andra automatiska mekanismer.
  4. Genom att ladda upp multimedieinnehåll, användarna övergå till Wimdu en fri, återkallelig, obegränsad, icke-lokala nyttjanderätter som kan underlicens till multimedieinnehåll överförs till Wimdu av användaren. I synnerhet innefattar nyttjanderätten rätt att bearbeta multimedieinnehåll för att plattformen och göra den tillgänglig för allmänheten offline i tryckt eller elektronisk form, genom kabel eller trådlös anslutning på ett sådant sätt att det är tillgänglig för allmänheten på platser och tider de själva väljer, inbegripet uppspelning på deras valda mottagare terminal som gör det möjligt tillgång till Internet, i synnerhet stationära och portabla datorer och mobila handhållna enheter som smartphones, tabletter och liknande utrustning.
  5. Innehållet som erbjuds via Wimdu skyddas av upphovsrätten. Plattformen är allmänt tillgänglig och utnyttjas individuellt av en fysisk person som använder en webbläsare. Användningen av teknik som web spindlar, crawlers eller liknande program, vars syfte är inte bara indexering av innehåll, utan också massa åtkomst och spara plattformens innehåll är förbjudet. Detta gäller i synnerhet också för teknik som möjliggör så kallad screen scraping och andra tjänster från tredje part.
  6. I händelse av en överträdelse av dessa förbud och riktlinjer för dessa allmänna villkor, har Wimdu rätt att vägra acceptera innehåll, ta bort och blockera innehåll omedelbart och ta bort sidor och länkar till dem omedelbart. I sådana fall har användaren inte rätt till återställande av hans multimedieinnehåll på Internet-plattform eller släppet av hans raderade användarprofil.
 6. Tillgänglighet och ändring av webbplatsen
  1. Användaren har ingen laglig rättighet till permanent användning av plattformen. I synnerhet Wimdu inte krävs för att säkerställa att plattformen är tillgänglig eller kan nås vid alla tidpunkter. Men strävar Wimdu att upprätthålla driften av plattformen med så få störningar som möjligt och att fortsätta att utveckla den i linje med användarnas krav.
  2. Wimdu kan tillfälligt begränsa användning om detta är nödvändigt i fråga om säkerhet, integritet, begränsar kapaciteten, eller utförande av tekniska åtgärder (underhåll). I synnerhet kommer Wimdu tar användarnas legitima intressen beaktas genom att meddela dem i förväg.
 7. Ansvar för webbplatser från tredje part
  1. Plattformens sidor ingår även länkar till webbplatser på Internet som upprätthålls av tredje part, vars innehåll inte är kända för Wimdu. Wimdu ger bara tillgång till webbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll. Länkarna till tredje part webbplatser tjänar bara till att underlätta navigeringen. Wimdu inte hyllar de synpunkter på de webbplatser som den länkar, och ganska härmed uttryckligen tar avstånd från allt innehåll på alla webbplatser som den länkar till på sin plattform.
  2. Ägarna till webbplatser som Wimdu-plattformen hyperlänkar är ensam ansvarig för både innehåll och varorna eller tjänsterna som erbjuds till försäljning där.
 8. Bokningsprocess, betalning, fakturering
  1. Genom att lista ett boende på Wimdu hemsida är som utfärdar en inbjudan att lämna anbud. En annan användare kan skicka ett erbjudande om att ingå ett hyresavtal för detta boende. Avtalet uppkommer om leverantören accepterar detta erbjudande inom 24 timmar på ett sätt som avses Wimdu. Annars är den andra användaren inte längre bunden till hans erbjudande.
  2. Avbokningar anses vara när man ställer in före den planerade incheckningen. En av de alternativ som visas i Avbokningsregler kan avtalas. Återbetalning krävs som ett resultat kommer att betalas av Wimdu till användaren använder samma kanal som han valt i enlighet med avsnitt 8.4.3.
  3. Leverantören måste se till att:
   1. en beskrivning av boendet och de använda bilderna inte bryter mot lagen eller tredje parts rättigheter och att de endast avser boendet som erbjuds.
   2. framgångsrikt bokat boende anges i enlighet därmed
   3. information överförs inte utgör referenser till tredje part.
   4. han uppfyller offentligrättsliga regler, särskilt de för betalning, fakturering och skattemässiga skyldigheter, vilket även kan omfatta alla förpliktelser enligt omsättningsskatt lag eller indirekta skyldigheter skatt. Anslutning till dessa krav och plikter är ensam ansvarig för leverantören. Wimdu har rätt att kräva bevis från användare för att kontrollera informationen om fastigheter.
  4. Betalningsprocessen skall ske enligt följande bestämmelser:
   1. Avtalet uppkommer genom påverkan av ett totalt pris som visas i slutet av bokningen. Denna består av hyran och handläggningsavgift, som omfattar en administrativ del och en fastighets-baserad komponent bestäms av hyran. Efter en bokning har gjorts, meddelar Wimdu användare av dess innehåll och det totala priset.
   2. Wimdu har rätt att ändra mängden bearbetning avgifter när som helst. Detta gäller inte leasing som redan ingåtts. Leverantören kommer att underrättas om beloppet för administrativ avgift per e-post i god tid tillsammans med bokningsförfrågan.
   3. Hyresgästen måste betala det totala priset som visas i bokningen, eventuellt i flera omgångar med hjälp av kanalen som valts i bokningsprocessen. Wimdu får pengar från hyresgästen på uppdrag av leverantören och håller det för leverantören i ett icke räntebärande förvaltningskontot. Om inkasso misslyckas måste hyresgästen ersätta eventuella ytterligare kostnader. Detta gäller inte om hyresgästen inte är ansvarig för fel på inkasso.

   4. På ingående av bokningsprocessen, instruerar hyresgästen Wimdu att överföra hyran till leverantören 24 timmar efter starten av hans vistelse i hyresbostäder. Om användningen av boendet inte överförs till hyresgästen enligt avtal som har hyresgästen rätt att återkalla denna instruktion till Wimdu. Instruktioner till Wimdu måste återkallas omedelbart ange grunder och via kontaktformuläret.

   5. Leverantören skall uppfylla sin skyldighet att betala handläggningsavgift till Wimdu genom Wimdu överföra detta från förvaltningskontot till sin egen, så att leverantören inte behöver göra ytterligare betalningar.

   6. Användare kan kompensera Wimdu bearbetning avgifter mot fordringar om dessa beror och har rättslig eller är obestridda. Fordringar kan inte överföras till tredje part.

  5. På begäran skall leverantören ge hyresgästen med en faktura på det totala priset. På begäran kommer Wimdu utfärdar leverantör med en faktura för bearbetning avgiften, även om detta kommer att visas utan moms eller liknande indirekta skatter i enlighet med skatterättsliga bestämmelser, om inte annat uttryckligen anges i dessa föreskrifter.
  6. Om inte Wimdu meddelas på annat sätt, antas det att leverantören arbetar i ett företag kapacitet och är medveten om sina resulterande (försäljning) skattemässiga skyldigheter och uppfyller dessa därefter. Wimdu har rätt att kräva motsvarande bevis på leverantörens verksamhet kapacitet.
  7. Leverantören förbehåller sig rätten att ytterligare ta ut andra på plats kostnader baserad på konsumtion och användning (särskilt elektricitet, vatten, värme). Tjänsteleverantören måste meddela hyresgästen att han har en grundläggande rätt att ta ut dessa kostnader innan att ingå avtalet. Sådana kostnader tas inte i beaktande vid beräkningen av handläggningsavgift. Detta gäller även för deposition.
  8. Bokningskuponger utgivna av Wimdu kan användas av hyresgästerna för att göra bokningar inom givna perioder. Hyresgästerna får ingen betalning.
  9. Användarna är förbjudna att kringgå ovanstående bokning och betalningsprocesser, i synnerhet behandlingsavgifterna.
 9. Deposition
  1. Leverantören har rätt att ta ut en deposition på hans erbjudande. Om en leverantör kräver en deposition från hyresgästen på ankomstdagen, måste motsvarande uppgifter om beloppet för deposition och betalningssätt har redan nämnts i erbjudandet. Storleken på den deposition måste anges innan bokning. Det måste också klargöras i förväg när beloppet måste betalas (t.ex. tre månader före ankomst, kontant vid ankomst).
  2. Om leverantören inte nämnde deposition när de annonserade sin bostad, men kräver en deposition vid ett senare tillfälle och hyresgästen inte överens utgör detta en vägran att göra prestanda genom leverantören enligt överenskomna kontraktet. I sådana fall förbehåller Wimdu rätten att annullera bokningen och ladda leverantören en avbokningsavgift.
  3. Wimdu är inte ansvarig för administrationen av säkerhetsinsättningar, eller för de anspråk hävdade av leverantören.
 10. Recensionssystem
  1. Webbplatsen tillåter användare att betygsätta varandra efter genomförandet av avtalet. Betygen ska ge meningsfull information om användarnas pålitlighet. Betygen är inte granskas i förväg av Wimdu.
  2. Användare förbinder sig att göra bara sanningsenliga uttalanden i betyg som de lämnar in, och följa de lagstadgade bestämmelserna. De betyg som uttrycks av användarna får inte bryta mot tredje parts rättigheter, särskilt personlighet rättigheter. De måste vara objektiva och får inte innehålla kränkande kritik.
  3. All användning av klassificeringssystem som strider mot syftet med klassificeringssystem är förbjuden. I synnerhet användarna förbjudas att ge betyg om sig själva eller ordna för tredje part att låta information känd i betyg som är relaterade till en lösning av den underliggande avtalet och förbjudna att använda betyg för något annat ändamål än presentation på webbplatsen.
  4. Wimdu ingriper inte i klassificeringssystemet utan välgrundade skäl. Utfärdade recensioner/betyg kommer inte ändras eller tas bort av Wimdu om inte Wimdu är lagligt och specifikt skyldiga att göra det. Betyg kan inte ändras efter att de har lagts upp. De sparas permanent i en användares betygsprofil och kan ses av alla användare. Wimdu har rätt att lägga till anteckningar till en översyn om detta är fördelaktigt för förtydligande och en bättre förståelse. Det enda fall där Wimdu publicerar en recension i stället för en användare om värden har avbrutit en bokning. I vilket fall en automatiserad en-stjärnig recension kommer att publiceras på erbjudandet.
  5. Om betyg kränks av en användare ska Wimdu har rätt att ta bort betyg som ett undantag och att vidta de åtgärder som anges i avsnitt 13. Detta gäller i synnerhet om:
   1. betyg måste avlägsnas på grund av ett verkställbart domstolsbeslut mot dem som utfärdat betyg;
   2. kommentar innehåller anmärkningar som är vulgärt, obscent, rasistiskt, inte lämpar sig för minderåriga eller kriminellt stötande;
   3. betyg innehåller en annan medlems personliga information, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress;
   4. betyg innehåller obehöriga länkar eller skript;

   5. Om en användare oavsiktligt har postat en negativ rating för fel användare, men har redan rättat felet och tilldelas samma betyg till rätt användare;
   6. betyg har utfärdats av en person som inte var behörig att göra bokningen; g) betyg kommer från en användare vars medlemskonto blockerades av Wimdu inom 90 dagar efter registreringen. Detta gäller inte för medlemskonton som är blockerade för icke-betalning av en administrativ avgift eller i situationer där användare ges möjlighet att lösa problemet och medlemskontot återställs.

  6. Båda parter i avtalet kan gå med på att dra tillbaka en rating som redan har utfärdats. Betyget punkt kommer att tas bort och kommer inte längre att ingå i betygprofilen.
 11. Giltighetstid och upphörande
  1. Överenskommelsen med användaren ingås på obestämd tid.
  2. Användaren kan säga upp avtalet när som helst utan förvarning. En förklaring härom till Wimdu i skriftlig form (t.ex. brev, fax, e-post) är tillräcklig. Användarens hyresavtal med andra användare som redan har visat eller arrangeras inte påverkas av uppsägningen av avtalet. Detta gäller därför för krav på betalning av bearbetning avgifter redan betalas.
  3. Wimdu kan säga upp användaravtalet när som helst med två veckors uppsägningstid.
  4. Detta påverkar inte rätten att blockera gick rätt att säga för bara orsaka eller individuellt rättigheterna upphör användaren. I synnerhet har anledning Wimdu bara om:
   1. användaren inte följer en inte bara obetydlig betalningsskyldighet helt eller delvis, trots att de skickade en påminnelse med en lämplig tidsfrist;
   2. användaren bryter sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och inte åtgärda trots att de skickade en påminnelse med en snabb tid. En påminnelse behövs inte om det inte förväntas att lyckas eller om överträdelsen är tillräckligt allvarlig att det skulle vara orimligt att Wimdu att upprätthålla avtalet kan dessutom allvarligt brott också resultera från det faktum att användaren redan har varnade flera gånger för liknande brott;
   3. krav på lag, en domstol eller en officiell myndighet innebär att användningen av plattformen inte längre kan erbjudas i denna form;
   4. Wimdu avbryter sin plattform eller affärsverksamhet;
   5. insolvensförfaranden inleds för användarens tillgångar på grund av brist på medel.

 12. Åtgärder i händelse av olaglig verksamhet och/eller avtalsbrott av användaren
  1. Om det finns särskilda indikationer på att en användare egen förskyllan kränker rättsliga bestämmelser, tredje parts rättigheter eller de allmänna villkor eller om Wimdu annat sätt har ett legitimt intresse, särskilt när det gäller att skydda sina medlemmar mot bedrägerier, kan Wimdu ta en eller flera av följande åtgärder som är föremål för uppsägning utan förvarning:
   1. utfärda användaren med en varning;
   2. ta bort användarens erbjudanden eller annat innehåll;
   3. begränsa användarens användning av webbplatsen;
   4. tillfälligt eller permanent utesluta (blockera) användaren från webbplatsen;
   5. bestrida och avbryta befintliga hyresavtal i namn av leverantören utan att ta hänsyn till annars tillämpliga avbokningsregler, och förkasta användarens erbjudanden för ingående av ett hyreskontrakt i namn av leverantören.
  2. Wimdu tar också legitima intressen användaren i fråga i beaktande när man väljer dessa åtgärder
  3. Leasingavtal som redan ingåtts mellan användaren och andra användare påverkas inte av borttagning av ett erbjudande. Detta gäller därför för krav på betalning av bearbetning avgifter redan betalas. En effektiv hyresavtal uppstår inte om Wimdu bort ett erbjudande innan det accepteras av en användare.
  4. Wimdu förbehåller sig rätten att blockera en användare i något av följande fall, med legitima intressen av användaren i beaktande. Wimdu har rätt att blockera en användare när:
   1. användaren har upprepade gånger fått negativa omdömen i klassificeringssystemet enligt avsnitt 10 och måste blockeras för att skydda andra marknadsaktörer;
   2. användaren har lämnat felaktiga kontaktuppgifter i sin medlemskonto, särskilt en felaktig eller ogiltig e-postadress;
   3. ett medlemskonto överförs till annan part;
   4. användaren avsevärt skadar andra användare, i synnerhet om deras boende och / eller inredning skadas, förstörs, blir stulet, etc;
   5. Det finns rättvis anledning på grund av liknande risk och användarens ansvar.
   6. en användare har betydligt sämre omdöme än genomsnittet och en förbättring kan inte förutsägas.

  5. När en användare har permanent blockeras av Wimdu, har han inte rätt att få blockerade användarkonto eller betyg profilen återställas. Användaren kommer inte heller längre vara tillåtet att använda webbplatsen med andra medlemskonton eller registrera.
 13. Wimdu's ansvar
  1. Wimdu är fullt ansvarig för skador som orsakas uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet från Wimdu, dess anställda eller representanter för bedrägligt döljande av fel, om en garanti uttryckligen antas och om skadestånd till följd av skada på liv, kropp och hälsa.
  2. Wimdu är ansvarig för andra skador om de härrör från brott mot en skyldighet vars fullgörande gör ett korrekt genomförande av avtalet är möjligt och vars iakttagande regelbundet betrodd av parterna i avtalet. Sin skyldighet att betala ersättning är begränsad till sådana skador anses vara typiska för avtalet och förutsebara. Detta påverkar inte ansvar enligt Produkthaftungsgesetz (tyska produktansvarslagen).
  3. Eftersom Wimdu inte deltar i avtalsförhållandet mellan hyresgästen och leverantören accepterar Wimdu inget ansvar för avtal om boende.
 14. Avslutande villkor
  1. Wimdu har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal helt eller delvis till tredje part.
  2. Detta avtal enbart de materiella lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag av FN: s konvention om internationella köp av varor och tyska internationella privaträtten.
  3. Om användaren är en konsument i enlighet med 13 § i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB - tyska civillagen), påverkar detta inte de tvingande regler om konsumentskydd där konsumenten är bosatt.
  4. Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir helt eller delvis ogiltiga, de andra allmänna villkor gäller fortfarande. I händelse av en sådan bestämmelse är ogiltig, skall den ersättas med en lagbestämmelse.
  5. Alla deklarationer som lämnas in i samband med att användaren skall ingås med Wimdu skall utfärdas skriftligen eller via e-post. Den postadress och e-postadress för en användare är de som anges som de aktuella kontaktuppgifter i användarens medlemskonto.
  6. Wimdu GmbH har anlitat dotterbolaget Wimdu Malta Limited (38, Nivå 2, Emanuel Schembri Street Birkirkara BKR 1810, Malta) för att behandla sina kreditkortstransaktioner.
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Avbokningspolicys

1. Hur fungerar en avbokning?

 • Avbokningsreglerna väljs av värden. Värden kan välja en av tre olika regler: flexibel, måttlig eller strikt. Dessa regler syftar till att skydda både värd och hyresgäster.
 • I enlighet med avbokningsreglerna, så anses avbokningar vara giltiga före planerad incheckning.

2. Hur avbokar jag?

 • För att säkerställa en smidig och säker process måste alla avbokningar behandlas av Wimdu.
 • Om du vill avbryta en bokning, vänligen kontakta vår kundtjänst.
 • Avbokningar gjorda av gäster måste meddelas i skriftlig form. De måste innehålla bokningskod och måste skickas från användarens e-postadress som finns registrerad hos Wimdu och noterad i användarens wimduprofil.
 • Värdar måste avboka genom Wimdus avbokningstjänst. Den hittas i varje värds konto under "Erbjudanden". Genom att avboka genom denna tjänst kommer en automatisk skriftlig avbokning att skickas till Wimdus kundtjänst.
 • Observera att en avbokningen inte är officiell förrän du har fått en bekräftelse via e-post från Wimdu.
 • Vår kundsupport kommer omedelbart att hantera din avbokning och informera din värd eller gästen. Du behöver inte vidta några ytterligare åtgärder.

3. Om hyresgästen avbokar, hur skall ersättningen till hyresgästen och betalning till leverantören beräknas?

3,1. Allmänna bestämmelser
 • Det belopp som återbetalas till hyresgästen är beroende på när en avbokning sker och vilka avbokningsregler som väljs av hyresvärden eller Wimdu.
 • Återbetalningsbeloppet är beroende på avbokningsreglerna. Respektive belopp för avbokningsavgift visas i bokningsprocessen. Föreskrifterna i avsnitt 8.4. avseende betalningsprocesser tillämpas.
 • Oavsett de avbokningsregler som värden väljer, så är hyresgästerna själva ansvariga för att bevisa att värden inte ådrar sig någon förlust, eller betydligt mindre förlust än avbokningsavgiften.

3,2. Enskilda avbokningsregler

Avbokningspolicy: Gratis Avbokning

Du kommer att återbetalas det totala priset (inklusive Wimdu serviceavgift) om du avbryter bokningen minst 2 dagar före incheckningen (efter klockan 12, CET). För avbokningar som görs mindre än 2 dagar före incehckning, kommer du få tillbaka 5% av det totala priset minus serviceavgiften.

Observera att policyn för "Gratis avbokning" upphör att gälla från och med den 13 juli 2015. Den "Gratis avbokningspolicyn" och dess villkor gäller fortfarande för alla bokningar som bekräftats eller begärts före den 13 juli 2015 för bostäder där "Gratis avbokning" hade valts av tjänsteleverantören vid bokningstillfället.

Avbokningspolicy: Flexibel

Du kommer att återbetalas det totala beloppet för din bokning minus avbokningsavgiften om du avbokar minst 2 dagar innan incheckingen (klockan 12, CET). Om du avbokar mindre än 2 dagar innan incheckningen kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgiften.

Avbokningspolicy: Semi-flexibel

Du kommer att återbetalas det totala beloppet för din bokning minus avbokningsavgiften om du avbokar minst fyra dagar innan incheckningen (klockan 12, CET). För avbokningar som görs mindre än fyra dagar innan incheckningen kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgiften.

Avbokningspolicy: Strikt

Du kommer att återbetalas häften av det totala beloppet för din bokning minus avbokningsavgiften om du avbokar minst sju dagar innan incheckningen (klockan 12, CET). För avbokningar som görs mindre än sju dagar innan incheckningen kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgiften.

4. Vad händer om värden avbokar?

 • Wimdu tar en avbruten bokning på största allvar, eftersom det ger en negativ upplevelse för gästerna.
 • Hyresgästen kommer att få full ersättning och inga avbokningsuppgifter kommer att uppstå.
 • Wimdu hjälper hyresgästen att hitta alternativt boende
 • Värden måste betala en avbokningsavgift på 15% av det totala priset. Avbokningsavgiften stiger till 50% av det totala priset om värden avbokar mindre än åtta dagar före incheckningen. Om värdens erbjudande har "Instant Booking" och värden avbryter bokningen inom 24 timmar från check-in, kommer avgiften stanna på 5%.
 • Avgiften kommer att dras från värdens nästa bokning.
 • Värden betalas inte för de bokningar hen själv har avbokat.
 • Erbjudandet i fråga kommer att rankas lägre, vilket kan leda till färre bokningsförfrågningar i framtiden.
 • En automatisk enstjärnig recension kommer att läggas till recension-delen av värdens boende.

5. Särskilda avbokningsregler

5,1. Sorg

Vid bortgång inom familjen (mor, far, make / maka, syster, bror, barn) mellan sju dagar och 24 timmar före ankomst, kommer hyresgästen få full ersättning. Värden har ingen rätt till anspråk på betalning. Inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. Mindre än 24 timmar före ankomsten kommer hyresgästen erhålla 75% och värden 25% av det totala priset. Inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. En dödsattest krävs som bevis.

5,2. Naturkatastrofer och andra oförutsedda händelser

Om naturkatastrofer (lavin, snöstorm, cyklon, orkan, jordbävning, översvämning, jordskred, blixtnedslag), krig, terrorism eller nukleära olyckor gör det omöjligt för värden att uppfylla sin bokning (och att han kan bevisa att det inte finns några alternativa, liknande boenden) kommer hyresgästen att ersättas 100 % av det totala priset. Inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. Detta gäller även om transportmöjligheterna är skadade och hyresgästen inte kan nå boendet, och kan ge bevis för detta.

6. Vad händer om problem uppstår vid incheckning?

 • Om du har tungt vägande skäl för klagomål när du checkar in, vänligen kontakta vår kundtjänst inom 24 timmar. Om boendet inte befinner sig i det skick som beskrivs i avtalet, kommer vi att skicka motsvarande klagomål till värden. Efter att ha granskat fallet kommer vi dra av det belopp som skall betalas till värden och återbetala resten till dig.
 • Observera att en återbetalning är möjlig endast om vi får din anmälan inom 24 timmar efter din incheckning
 • Wimdu förbehåller sig rätten att kräva samma avgift som handläggningsavgiften från värden.

Integritet

Wimdus Integritetspolicy Wimdu GmbH:s (Wimdus) dataskyddsdeklaration

1. Namn och adress, ansvarig instans

Ansvarig enligt grundläggande lagstiftning om dataskydd och andra nationella lagar om dataskydd hos respektive medlemsstat, liksom andra dataskyddsrättsliga bestämmelser är:

Wimdu GmbH

Voltastr. 5

DE-13355 Berlin

Tyskland

eMail: contact@wimdu.com

Webbsida: www.wimdu.se

Kontakt till dataskyddsansvarig:

Datenschutzbeauftragter, Wimdu GmbH

eMail: datenschutz@wimdu.com

2. Allmänt om databearbetning

1. Omfattning av bearbetningen av personliga data

Skyddet av din privatsfär är mycket viktig för oss. I den utsträckning som vi samlar in, behandlar eller använder information om dig som en del av vårt erbjudande sker detta i överensstämmelse med gällande tysk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Vi samlar in och använder personliga data om våra användare, endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en väl fungerande webbsida samt dess innehåll.

Upptagningen och användningen av våra användares personliga data sker som regel endast med användarens medgivande. Ett undantag gäller för sådana fall där ett i förväg inhämtande av ett medgivande av praktiska orsaker inte är möjligt eller att en databearbetning inte är laglig.

2. Rättslig grund för behandling av personliga data

I den utsträckning ett medgivande inhämtas från den berörda personen gällande bearbetning av personliga uppgifter fungerar Art. 6 Stycke 1/a, i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.

Vid hanteringen av personliga data som är nödvändiga för slutande och uppfyllande av ett avtal och där den berörda personen är avtalspart fungerar Art. 6 Stycke 1/a i Dataskyddsförordningen som rättslig grund. Detta gäller även för de bearbetningssteg som är nödvändiga för genomförandet av avtalsmässiga åtgärder.

I den utsträckning bearbetning av personliga data är nödvändig för att uppfylla en förpliktelse enligt en lag som gäller för vårt företag fungerar Art. 6 Stycke 1/c i Dataskyddsförordningen som rättslig grund./p>

I det fall att berörd eller en annan fysisk persons livsviktiga intressen nödvändiggör ett bearbetande av personliga data fungerar Art. 6 Stycke 1/d i Dataskyddsförordningen som rättslig grund.

Är bearbetningen nödvändig för att skydda ett för vårt företag eller tredje man berättigande intresse och om den berörda personens intresse, grundläggande rättigheter och frihet inte uppväger det ovan nämnda intresset fungerar Art. 6 Stycke 1/f i Dataskyddsförordningen som rättslig grund för bearbetningen.

3. Radering av data och lagringstid

En berörd persons personliga data raderas eller spärras så snart ändamålet med att spara dem bortfaller. En lagring kan ske för längre tid om så krävs av de europeiska eller nationella lagstiftande myndigheterna, unionens förordningar, lagar eller andra föreskrifter vilka den ansvarige har att följa. Ett spärrande eller en radering av data sker även om en lagringsfrist p.g.a. nämnda normer löper ut, såvida inte ett krav på ytterligare lagring av data för ett avtals slutande eller fullgörande består.

4. Förmedling av personliga data till tredje man

Vi kan ibland och i överensstämmelse med lokala lagar och föreskrifter överlämna dina personliga data till tredje man, särskilt till följande personkategorier:

 • Koncernbolag
 • Externa tjänsteleverantörer som i vårt namn levererar sina tjänster
 • Leverantörer av externt gjorda beställningar av IT-tjänster med vilka vi samarbetar

Detta överlämnande sker för att kunna fullborda din bokning, möjliggöra betalning av bokningen, skicka marknadsföringsmaterial eller för att kunna utföra kundserviceanalyser.

3. Tillhandahållande av webbsida och framtagning av Logfiles

1. Beskrivning och omfattning av databearbetningen

Vid varje besök på vår webbsida registrerar vårt system automatiskt data och information från den besökande datorns system.

Följande data registreras i detta sammanhang:

 1. Information om browsertyp och använd version
 2. Användarens operativsystem
 3. Användarens Internet-leverantör
 4. Användarens IP-adress
 5. Datum och klockslag för besöket
 6. Webbsidor från vilka användarens system kommit in
 7. Webbsidor som via vår webbsida besöks av användarens system

Uppgifterna sparas likaledes i vårt systems Logfiles. En lagring av dessa data tillsammans med användarens andra personliga data sker inte.

Därutöver samlar vi vid användning av en mobil enhet vid behov in data om enheten och användningsplatsen. Dessa data registreras oberoende av om du är registrerad hos Wimdu är eller om du är inloggad på ditt Wimdu-Konto.

2. Rättslig grund för databearbetningen

Rättslig grund för tillfällig lagring av data och av Logfiles utgörs av 6 Stycke 1/f, Dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med databearbetningen

När du använder plattformen, t.ex. för att söka efter eller annonsera om boende, göra eller bekräfta en bokning, betala för övernattningar, kommentera, ge betyg eller kommunicera med andra användare eller Wimdu registrerar vi eventuellt data från din IP-adress. Dessa data utgörs av datum och klockslag för ditt besök och din användning av vår plattform, din webbläsartyp och det operativsystem du använt, liksom sidor du besökt och den sida du kommit in från.

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen i vårt system är nödvändig för att möjliggöra leverand av data från webbsidan till användarens dator. För detta måste användarens IP-adress sparas under den tid besöket varar.

Lagringen i Logfiles sker för att säkerställa webbsidans funktionalitet. Därtill är uppgifterna till nytta för optimering av webbsidan och för att garantera säkerheten hos våra informationstekniska system. En utvärdering av data för marknadsföringsändamål sker inte i detta sammanhang.

I dessa ändamål ligger också vårt berättigade intresse av databearbetningen enligt Art. 6 Stycke 1/f, Dataskyddsförordningen.

4. Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte behövs för att registreringens ändamål ska kunna uppfyllas.

Vid registrering av data för tillhandahållande av webbsidan är detta fallet när besöket avslutats.

Vid lagring av data i Logfiles är detta fallet efter senast 60 dagar. En lagring därutöver är möjlig. I ett sådant fall raderas användarens adress eller förvrängs så att en koppling till den besökande personen inte längre förekommer.

5. Möjlighet till protest och undanröjande

Registreringen av data för tillhandahållande av webbsidan och lagring av data i Logfiles är för driften av webbsidan är tvingande nödvändigt. Det finns följaktligen för användaren ingen möjlighet att protestera eller få dessa data raderade.

4. Registrering

1. Beskrivning och omfattning av databearbetningen

På vår webbsida ger vi användaren möjlighet att registrera sig med angivande av personliga data, samt att skapa ett användarkonto. Uppgifterna matas då in i en inmatningsmall, förs över till oss och sparas. Vi registrerar följande personliga data inom ramen för registreringsprocessen:

 • Namn
 • Eventuell adress (inkl. fakturaadress)
 • Eventuellt telefonnummer
 • Email-adress
 • Eventuell profilbild
 • Information om konto i sociala nätverk
 • Uppehålls- eller reseinformation och önskemål som t.ex. ditt favoritresmål samt resedatum och antal personer/barn som var med på resan.
 • Eventuell kommunikation via meddelandesystem
 • Eventuellt körkort, nationellt ID-kort eller Pass
 • Eventuella bankuppgifter (utbetalningar till värden)
 • IP-adress och därigenom förmedlade ortsbestämningsdata (härkomstland/härkomststad)
 • Datum och klockslag för besöket på vår webbsida
2. Rättslig grund för databearbetningen

Rättslig grund för bearbetningen av data utgörs av 6 Stycke 1/a, Dataskyddsförordningen liksom Art. 6 Stycke 1/b, Dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med databearbetningen

En registrering av användaren är nödvändig för tillhandahållandet av ett visst innehåll och vissa tjänster på vår webbsida.

Därutöver har du på vår webbsida möjlighet att skapa ett personligt användarkonto. På ditt användarkonto kan du mata in din personliga information och med denna antingen annonsera eller boka ett erbjudande.

För skapandet av ditt personliga användarkonto behöver Wimdu din Email-adress och ett valfritt lösenord liksom respektive ditt tilltal, för- och efternamn, adress, födelsedatum och betalningsuppgifter. Den av dig angivna Email-adressen fungerar samtidigt som användarnamn för användarkontot. Efter en framgångsrik registrering får du automatiskt en bekräftelse per Email. Dessa uppgifter kan du när som helst aktualisera via din personliga sida på ditt användarkonto.

4. Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå ändamålet.

Detta är fallet för de under registreringsprocessen registrerade data, i det fall att registreringen på vår webbsida avbryts eller ändras.

För övrigt är detta också fallet om uppgifterna för genomförandet av förmedlingsavtalet inte längre är nödvändiga.

5. Möjlighet till protest och radering

För att radera ditt användarkonto måste du kontakta vår kundservice med denna begäran. Detta kan ske antingen via vårt kontaktformuläreller per E-mail till datenschutz@wimdu.com. Raderingen genomförs därefter av vårt serviceteam.

Är uppgifterna nödvändiga för uppfyllande av ett avtal eller för genomförande av avtalsinledande åtgärder, är en radering av data i förtid endast möjlig om inte avtalsmässiga eller förpliktelser enligt lag talar däremot.

5. Användning av cookies

1. Beskrivning och omfattning av databearbetningen

På Wimdus hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som läggs in i din webbläsares cacheminne för att möjliggöra en igenkänning av din webbläsare.

Vi använder ”ständiga cookies”. Dina data blir kvar på användarens dator för att förenkla inloggning och registrering när du nästa gång besöker vår sida. Cookies kan t.ex. spara det som användaren har valt. Användaren kan när som helst manuellt avlägsna cookies.

Vi använder oss även av ”sessionscookies”. Dina data blir inte kvar på användarens dator. Så snart användaren lämnar sidan raderas dessa temporära cookies.

Vi använder oss av cookies för att göra vår webbsida mer användarvänlig. Genom att vi samlar in informationen kan vi analysera sidans användningsmönster och struktur. På så sätt kan vi kontinuerligt förbättra våra erbjudanden vad gäller t.ex. innehåll, kundanpassning eller sidans funktion.

I cookies sparas och överförs följande data:/p>

 • Inställt språk
 • Inställd valuta
 • Inloggningsinformation
2. Rättslig grund för databearbetningen

Den rättsliga grunden för bearbetning av personliga data med användning av tekniskt nödvändiga cookies utgörs av 6 Stycke 1/f, Dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med databearbetningen

Ändamålet med användning av tekniskt nödvändiga cookies är att underlätta användarens användning av webbsidan. Några funktioner på vår webbsida kan inte erbjudas om inte cookies används. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren även efter ett sidbyte igenkänns.

För följande användningar behöver vi cookies:

 • Notering av språk- och valutainställmimgar
 • Identifiering av sökbegrepp

De användardata som registrerats genom tekniskt nödvändiga cookies används inte bara till att upprätta användarprofilen./p>

Användningen analys-cookies sker med avsikten att förbättra vår webbsidas kvalitét och innehåll. Genom analys-cookies får vi reda på hur webbsidan används och på så sätt kan vi kontinuerlig optimera vårt utbud.

4. Lagringstid

Cookies sparas på användarens dator och överförs till vår sida. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom en ändring av inställningarna i din webbläsare kan överföringen av cookies inaktiveras eller begränsas. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan även ske automatiskt. Om cookies för vår webbsida inaktiveras kan detta leda till att webbsidans alla funktioner inte längre kan utnyttjas, vilket kan medföra begränsningar i vår webbsidas användarvänlighet. För att inaktivera intressebaserad reklam från utomstående företag kan du helt enkelt kryssa i rutan för respektive företag på webbsidan www.youronlinechoices.com.

6. Nätanalys och tracking

Med hjälp av s.k. ”tracking tools” på sidan samlas och lagras data för marknadsföringsändamål och för optimering av sidan. Användaren kan när som helst motsätta sig denna framtida datasamling och lagring.

1. Omfattning av bearbetningen av personliga data

Vi använder följande nätanalys och tracking tools på vår webbsida:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Webtrekk
 • New Relic
 • Hotjar
2. Rättslig grund för bearbetningen av personliga data

Rättslig grund för bearbetning användarens personliga data utgörs av 6 Stycke 1/f, Dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med databearbetningen

Bearbetningen av användarens personliga data gör det möjligt för oss att erhålla en analys av våra användares surfbeteende. Genom utvärderingen av insamlade data kan vi sammanställa information om användningen av vår webbsidas olika komponenter. Detta hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår webbsida och dess användarvänlighet. I detta ändamål ligger också vårt berättigade intresse att bearbeta data i överensstämmelse med Art. 6 Stycke 1/f, Dataskyddsförordningen. Genom anonymiseringen av IP-adressen beaktas i stor utsträckning användarens intresse av skydd av dennes personliga data. En mer detaljerad beskrivning av hur vi använder nätanalys och tracking tools följer:

Google Analytics

Vår webbsida använder Google Analytics, en nätanalystjänst från Google Inc. (Google). Google Analytics använder cookies. Den genom cookien skapade informationen om din användning av vår webbsida överförs i regel till en Google-server i USA där den sparas. Om IP-anonymiserinegen aktiverats på vår webbsida stoppas däremot din IP-adress av Google i EU:s medlemsstater eller i andra avtalsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet EES.

Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Googleserver i USA och avkortas där. I uppdrag av Wimdu använder Google denna information för att utvärdera din användning av vår webbsida, samt sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och för att leverera ytterligare tjänster förenade med webbsideanvändningen och internetanvändningen gentemot Wimdu. Den IP-adress om förmedlas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google.

Du kan förhindra att registreringen av data som skapats genom cookien och din användning av webbsidan (inkl. er IP-adress) går till Google liksom att bearbetningen av dessa data utförs av Google, genom att du laddar ner och installerar en webbläsarplugin som finns att hämta under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB..

Google Adwords

Vidare använder vi online-reklamprogrammet Google AdWords och inom ramen för Google AdWords även conversion-tracking. Google Conversion Tracking är en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). När du klickar på en av Google visad annons läggs en cookie för conversion-tracking in på din dator. Dessa cookies blir ogiltiga efter 30 dagar, innehåller inga personliga data och fungerar därmed inte som din personliga identifiering.

När du besöker vissa sidor på vår webbsida och cookien ännu inte är utgången kan Google och vi notera att du klickat på annonsen och förts vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en annan cookie. Därmed föreligger ingen möjlighet att cookies via webbsidan kan spåras av AdWords-kunder.

Information som erhålls med hjälp av en conversion-cookie används till att upprätta conversion-statistik för AdWords-kunder som bestämt sig för att använda conversion-tracking. Dessa kunder får information om det totala antalet användare som klickat på deras annons och förs vidare till en med en conversion-tracking-tag försedd sida. Du får dock ingen information som leder till att en användare kan identifieras.

Webtrekk

För den statistiska utvärderingen av webbsidan använder vi teknik från Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin (www.webtrekk.de) Med hjälp av Webtrekks tjänster samlar vi vid användningen av vårt webberbjudande in statistiska data. Dessa data används till att permanent förbättra och optimera vår sida och göra denna mer intressant för dig.

Inom ramen för användningen av vår webbsida registreras och utvärderas den information som din webbläsare förmedlar. Detta sker genom en cookie-teknik och s.k. pixlar, vilka ingår i varje webbsida. Härmed registreras följande data: Request (begärd fils namn), webbläsartyp/-version, webbläsarens språk, använt operativsystem, webbläsarfönstrets inre upplösning, bildskärmsupplösning, Javascriptaktivering, Java På/Av, cookies På/Av, färgdjup, referrer-URL, IP-adress (registreras uteslutande anonymiserat och raderas direkt efter användningen), klockslag för besöket, klickningar och anonymiserat formulärinnehåll (t.ex. om ett telefonnummer angavs eller inte).

En direkt koppling till en person är vid varje tillfälle utesluten. De sålunda insamlade data används till att upprätta anonyma användningsprofiler som bildar underlag för webbstatistik bilden. De data som registrerats med hjälp av Webtrekk-tekniken används inte utan att ett särskilt medgivande från den berörde lämnats, att denne personligen kan identifieras på webbsidan. Dessa data sammanförs inte heller med personliga data via innehavaren av pseudonymen.

New Relic

Vidare använder vi en plugin som kallas New Relic. Detta gör det möjligt för oss att skapa en statistisk utvärdering av webbsidans hastighet. Denna tjänst bedrivs av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (New Relic).

Besöker en användare en webbsida som innehåller en sådan plugin skapar dennes webbläsare en direkt förbindelse med servern hos New Relic. Leverantören har därför inget inflytande på omfattningen av de data som New Relic med hjälp av denna plugin registrerar och informerar användarna därför på ett sätt som motsvarar dennes kännedomsnivå:

Genom integreringen av denna plugin erhåller New Relic information om att en användare aktiverat motsvarande sida. Är användaren inloggad hos New Relic kan New Relic hänföra besöket till sitt konto hos New Relic. Om en användare inte är medlem hos New Relic består trots detta möjligheten att New Relic får reda på och sparar dennes IP-adress.

Mer information om ändamål, omfattning av dataregistreringen, ytterligare bearbetning och användning av data genom New Relic, liksom tillhörande rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för användarnas privatsfär kan inhämtas från New Relics dataskyddsrestriktioner: https://newrelic.com/privacy.

Hotjar/p>

För att förbättra användarens erfarenhet av vår webbsida använder vi programvaran Hotjar. Med hjälp av Hotjar kan vi på vår webbsida mäta och utvärdera användarbeteendet (Musrörelser, klickningar, scrollhöjd etc.). Till detta ändamål sätter Hotjar in cookies på användarens enheter användaren och kan spara användardata som t.ex. webbläsarinformation, operativsystem, närvaro på sidan etc.

4. Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för vår registrering. #

5. Möjlighet till protest och radering

Cookies sparas på användarens dator och överförs till vår sida. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom en ändring av inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller inskränka överföringen av cookies. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan även ske automatiskt. Om cookies för vår webbsida inaktiveras kan detta eventuellt medföra att vissa funktioner på webbsidan inte kan användas.

Google Analytics:

Du kan förhindra registreringen av data som skapats via cookien och din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) hos Google, liksom bearbetningen av dessa data genom Google. Detta förhindrar du genom att ladda ned och installera den webbläsarplugin som finns tillgänglig via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB Därtill har du möjlighet att inaktivera registreringen av de data som använts på webbsidan genom Google genom att klicka på följande länk. link. När du bekräftar länken lagras en opt-out-cookie på ditt lagringsmedium. Observera att vid radering av samtliga cookies på din dator raderas också denna opt-out-cookie, d.v.s. om du fortfarande vill motsätta dig den via Google anonymiserade dataregistrering måste du på nytt sätta in opt-out-cookien. Opt-out-cookien sätts in på din webbläsare och dator. Om du besöker vår webbsida från hemmet/arbetet eller med olika webbläsare måste du aktivera opt-out-cookien i respektive webbläsare/dator.

Google Adwords:

Om du inte vill delta i tracking kan du avsäga dig denna användning. Detta gör du genom att förhindra installationen av cookies med hjälp av motsvarande inställning i din webbläsares programvara (inaktiveringsmöjlighet). På så sätt blir du inte upptagen i conversion-tracking-statistiken. Ytterligare information liksom Googles dataskyddsdeklaration finner du här:: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/?hl=sv.

Webtrekk:

Dataregistrering och -lagring genom Webtrekk kan när som helst med verkan för framtiden annulleras genom att du ditt lagringsmedium, vilket är giltigt i 5 år. link. Observera att även denna opt-out-cookie raderas vid en radering av samtliga cookies på din dator. Om du fortsättningsvis vill avstå från den anonymiserade dataregisteringen via Webtrekk måste du på nytt sätta in opt-out-cookien. Opt-out-cookien sätts in per webbläsare och dator. Om du besöker vår webbsida från hemmet/arbetet eller med olika webbläsare, måste du i respektive webbläsare/dator aktivera opt-out-cookien.

New Relic:

Om en användare är medlem hos New Relic och inte vill att New Relic via detta erbjudande samlar personliga data, samt kopplar ihop användaren med de hos New Relic sparade medlemsdata, måste denna medlem före besöket hos New Relic logga ut sig.

Hotjar:

Mer om databearbetningen genom Hotjar finner du här https://www.hotjar.com/privacy.

7. Re-Targeting

1. Omfattning av bearbetningen av personliga data

Vår webbsida använder s.k. Re-Targeting-teknik. Vi använder följande tekniker:

 • Google Analytics
 • Criteo GmbH
 • Web-Beacons/Pixel
2. Rättslig grund för bearbetningen av personliga data

Rättslig grund för bearbetningen användarens personliga data utgörs av 6 Stycke 1/f, Dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med databearbetningen

Vi använder denna teknik för att göra vårt interneterbjudande mer intressant för dig. Denna teknik gör det även möjligt för oss att genom reklam på våra partners webbsidor tilltala internetanvändare som redan intresserat sig för våra erbjudanden. I detta ändamål ligger också vårt berättigade intresse i bearbetningen av data enligt Art. 6 Stycke 1/f, Dataskyddsförordningen. Genom anonymiseringen av IP-adressen beaktas på ett adekvat sätt användarens intresse av skydd av sina personliga data. I enstaka fall använder vi teknikerna som följer:

Criteo GmbH

Vår webbsida sätter därtill in tracking-tekniker från Criteo GmbH. De gör det möjligt för oss att på våra partners webbsidor tilltala användare som besökt vår webbsida med målinriktade produktrekommendationer i form av reklambanners. Integreringen av denna reklam på våra partners hemsidor sker med cookies som grund och en analys av ditt tidigare användningsbeteende. Denna analys sker anonymiserat och ingen användningsprofil förknippas med ditt klartextnamn.

Web-Beacons/Pixel

Ibland använder vi även pixlar. En pixel är en mycket liten grafik som är endast en pixel stor och som sänds antingen via en förfrågan på en webbsida eller i E-mail-HTML-Format till din dator. Dessa pixlar används antingen direkt eller genom tredjepartsleverantörer som en del av onlinereklamen på vår webbsida eller på en webbsida från en tredje part. Därigenom kan fastställas om en användare som ser reklamen också gör en bokning. Dessutom kan man identifiera konversionen via partnerwebbsidan och på webbsidan fastställa besökares användnings- mönster för att kunna optimera våra erbjudanden till dig./p> 4. Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för våra registreringsändamål.

5. Möjlighet till protest och radering

Genom en ändring av inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller inskränka överföringen av cookies. Detta kan även ske automatiskt. Om cookies för vår webbsida inaktiveras kan detta medföra att webbsidans alla funktioner inte längre kan användas i full omfattning.

Criteo GmbH

Du kan när som helst motsätta dig registrering av data med hjälp av länken https://criteo.com/privacy från Criteo GmbH.

8. Sociala-plug-Ins (Facebook Connect, Google Sign-In)

1. Omfattningen av hur personliga data hanteras

Facebook Connect är ett erbjudande från Facebook, Inc. Vid användning av Facebook Connect gäller samma dataskydds- och användarvillkor som för Facebook.

Google Sign-In är en tjänst från Google LLC. Vid användning av Google Sign-In gäller samma dataskydds- och användarvillkor som för Google.

Vid användningen av Facebook Connect överförs Facebook-profildata och på Facebook offentliggjorda data från din Facebook-profil till vår webbsida. Vid användning av Google Sign-In överförs Google-profildata och de på Google offentliga data från din profil till vår webbsida. Omvänt kan data från vår webbsida eller via Wimdu-appen överföras till din Facebook-profil respektive Google-profil.

2. Rättslig grund för bearbetningen av personliga data

Rättslig grund för bearbetningen av personliga data utgörs av 6 Stycke 1/a, Dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med databearbetningen

Dina överförda data sparas och bearbetas av Wimdu för registrering på vår plattform. Med registreringen på vår Plattform via Facebook Connect eller Google Sign-In ger du ditt medgivande till överföring av profildata från din Facebook-profil respektive Google-profil till Wimdu, samt överföringen av data för användning av Wimdu på Facebook respektive Google.

4. Lagringstid

Data raderas så snart de inte längre behövs för våra registreringsändamål. Uppgifterna sparas därefter så länge som användaren behöver uppgifterna för registrering/inloggning.

5. Protest- och åtgärdandemöjlighet

Användarkontot kan när som helst av användaren.

9. Kontaktformulär

1. Beskrivning och omfattning av databearbetningen

Med hjälp av det formulär som finns under våra kontaktuppgifter kan du ta kontakt med Wimdu. Om en användare kontaktar oss med hjälpa av detta formulär överförs de i inmatningsmallen ifyllda data till oss. Dessa data utgörs av:

 • E-mailadress
 • Eventuellt telefonnummer
 • Eventuellt offertnummer
 • Ifyllde text/ärende
 • Bifogade bilagor

Vid tidpunkten meddelandet skickas sparas följande data:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och klockslag för registreringen

För bearbetningen av data inhämtas inom ramen för avändningsprocessen ditt medgivande med hänvisning till denna dataskyddsdeklaration.

Alternativt är en kontakt via email-adressen contact@wimdu.com möjlig. I detta fall sparas de personliga data från användaren som förmedlats via e-maile

Det sker i detta sammanhang ingen överföring av data till tredje man. Uppgifterna används uteslutande för bearbetning av kommunikationen.

2. Rättslig grund för databearbetningen

Rättslig grund för databearbetning är vid föreläggande av ett medgivande från användaren utgörs av 6 Stycke 1/a, Dataskyddsförordningen.

Rättslig grund för databearbetningen av data som i överförs i samband med ett E-mail utgörs av 6 Stycke 1/f, Dataskyddsförordningen. Om syftet med e-mailkontakten är att säga upp avtalet så utgör Art. 6 Stycke 1/a i Dataskyddsförordningen en ytterligare rättslig grund för databearbetningen.

3. Ändamålet med databearbetningen

Wimdu registrerar, bearbetar och använder den information som förmedlats av dig via kontaktformuläret uteslutande för bearbetning av ditt ärende. Detta gäller också vid kontakt via e-mail.

Övriga personliga data som bearbetas under avsändningsprocessen används för att förhindra ett missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten hos våra informationstekniska system.

4. Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte behövs för det ändamål för vilket de registreras. För personliga data från kontakformulärets inmatningsmall och data som överförts per e-mail, är detta fallet om dessa konversationer med användaren är avslutade. Avslutad är konversationen om det av omständigheterna framgår att det aktuella sakförhållandet är slutgiltigt avklarat.

De ytterligare personliga som registrerats under avsändningsprocessen raderas senast inom 60 dagar.

5. Möjlighet till protest och radering

Användaren har när som helst möjlighet att återkalla sitt medgivande till bearbetningen av sina personliga data. Om användaren kontaktar oss per e-mail så kan denne när som helst motsätta sig lagringen av personliga data. I ett sådant fall äringen vidare konversationen möjlig./p>

Återkallandet av medgivandet till bearbetning av personliga data, liksom protesten mot lagring av dessa data, är när som helst och med verkan för framtiden gratis via datenschutz@wimdu.com eller genom skriftligt meddelande till Wimdu GmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, DE-13355 Berlin.

I detta fall raderas alla personliga data som sparades under kontaktförloppet.

10. Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databearbetningen

På vår webbsida är det möjligt att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Därvid förmedlas uppgifterna som lämnas vid denna anmälan från inmatningsmallen till oss.

I samband med databearbetningen för distributionen av nyhetsbrev sker inget vidarelämnande av data till tredje man. Uppgifterna används uteslutande för utsändningen av nyhetsbrevet.

2. Rättslig grund för databearbetningen

Rättslig grund för databearbetningen av data efter användarens prenumeration på nyhetsbrevet utgörs vid föreläggande av ett medgivande från användaren av Art. 6 Stycke 1/a, Dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med databearbetningen

I den utsträckning som du i nyhetsbrevet lämnat ditt medgivande använder sig Wimdu av den av dig inom ramen för upprättandet av ditt användarkonto angivna e-mailadressen, detta för att sända information om aktioner hos Wimdu. Innehållet i nyhetsbrevet kan Wimdu individualisera så att särskilt sådan information som Wimdu bedömer vara speciellt intressant för dig ingår. För en sådan individualisering av informationen drar Wimdu nytta av din bokningshistorik d.v.s. vilka bokningar du gjort den senaste tiden, liksom vilka erbjudanden på webbsidan du tidigare intresserat dig för.

4. Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för ändamålet med registreringen. Användarens e-mailadress sparas därefter så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

5. Möjlighet till protest och radering

På din personliga sida kan du hantera inställningarna för ditt nyhetsbrev från Wimdu. Naturligtvis kan du på denna sida, eller med hjälp av kontaktformuläret, avbeställa ditt nyhetsbrev. Dessutom finns i varje nyhetsbrev en motsvarande avbeställningslänk.

11. Berörd persons rättigheter

Om dina personliga data bearbetas är du berörd enligt Dataskyddsförordningen och du har följande rättigheter:

  1. Rätt till information

  Du har rätt till kostnadsfri information om sparade data kopplade till dig som person.

  Du kan av den ansvarige kräva en bekräftelse på huruvida personliga data som berör dig bearbetats.

  Om sådan bearbetning förekommer kan du kräva följande information av den ansvarige:

  1. För vilka ändamål bearbetningen av personliga data används;
  2. Vilka kategorier av personliga data bearbetas;
  3. Mottagare resp. mottagarkategorier för vilka personliga data som berör dig avslöjats eller fortfarande avslöjas;
  4. Den planerade lagringstiden för personliga data som berör dig eller om konkreta uppgifter rörande detta inte är möjligt, kriterier för fastläggande av lagringstiden;
  5. Hävdande av rätten till korrigering eller radering av personliga data som berör dig, rätt till inskränkning av bearbetningen genom den ansvariges försorg eller rätt till protest mot denna bearbetning;/li>
  6. Hävdande av besvärsrätt hos en tillsynsmyndighet;
  7. All disponibel information om ursprunget till personliga data om dessa data inte registrerades hos den berörda personen;
  8. Hävdandet av en automatiserad beslutsprocedur inkl. profiling anlagt Art. 22 Stycke 1 och 4 i Dataskyddsförordningen och – åtminstone i dessa fall – övertygande information om den involverade logiken liksom konsekvenserna och den eftersträvade verkan av en sådan bearbetning hos den berörda personen.

  Du har rätt att kräva information om personliga data som överförs till ett tredje land eller en internationell organisation. I detta sammanhang kan du kräva att bli underrättad om lämpliga garantier enligt Art. 46, Dataskyddsförordningen i samband med överföringen.

  2. Rätt till korrigering

  Vi vidtar lämpliga åtgärder för att garantera riktigheten hos personliga data som sparas om dig. Det är ditt ansvar att säkerställa att den till oss förmedlade informationen är relevant, felfri och fullständig och att i god tid informera oss om denna information ändras.

  Du har rätt till korrigering och/eller komplettering gentemot den ansvarige i den mån de bearbetade personliga data som berör dig är oriktiga eller ofullständiga. Den ansvarige skall utan dröjsmål genomföra korrigeringen.

  3. Rätt till inskränkning av bearbetningen

  Under följande förutsättningar kan du kräva inskränkning av bearbetningen av personliga data som berör dig:

  1. Om du för en tid bestrider riktigheten av de personliga data som berör dig, vilket gör det möjligt för den ansvarige att kontrollera riktigheten hos de personliga data;
  2. Om bearbetningen är orättmätig och du avvisar raderingen av personliga data och istället kräver inskränkning av användningen av personliga data;
  3. Om den ansvarige inte längre behöver de personliga data för ändamålet med bearbetningen medan du dock behöver dessa för hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk, eller
  4. Om du lagt in protest mot bearbetningen enligt Art. 21 Stycke 1, Dataskyddsförordningen och det ännu inte är klart om den ansvariges berättigade grunder väger mer än dina.

  Om bearbetningen av personliga data som berör dig inskränkts, får dessa data – bortsett från deras lagring – endast med ditt medgivande bearbetas eller användas till hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk eller till skydd av rättigheter hos en annan fysisk eller juridisk person eller p.g.a. ett skäl med sin grund i ett viktigt offentligt intresse i Unionen eller i en annan medlemsstat.

  Om inskränkningen av bearbetningen skett under ovan nämnda förutsättningar kommer du att underrättas av den ansvarige innan inskränkningen upphävs.

  4. Rätt till radering

  På vissa villkor kan du begära radering av personliga som vi lagrar om dig. Undantagna är data som p.g.a. ett offentligt intresse måste förvaras av Wimdu./p> a) Raderingsplikt

  Du kan av den ansvarige kräva att de personliga data som berör dig ofördröjligen raderas och den ansvarige är förpliktad att utan dröjsmål radera dessa data, såvida en av följande grunder föreligger:

  1. De personliga data som berör dig inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de registrerades eller på annat sätt bearbetats.
  2. Du återkallar ditt medgivande på vilken bearbetningen enligt Art. 6 Stycke 1/a eller Art. 9 Stycke 2/a, Dataskyddsförordningen utförts och en annan rättslig grund för bearbetningen saknas.
  3. Du lägger enligt Art. 21 Stycke 1, Dataskyddsförordningen in protest mot bearbetningen och det föreligger inga övertygande och berättigade grunder för bearbetningen eller du lägger enligt Art. 21 Stycke 2, Dataskyddsförordningen in en protest mot bearbetningen.
  4. Personliga data som berör dig bearbetas på ett orättmätigt sätt.
  5. Raderingen av personliga data som berör dig innebär ett uppfyllande av en förpliktelse enligt Unionens lag eller en rättighet som krävs av den ansvarige i enlighet med medlemsstaterna.
  6. Personliga data som berör dig registrerades enligt informationsbolagets erbjudna tjänster enligt Art. 8 Stycke 1, Dataskyddsförordningen.
  b) Information till tredje man

  Om den ansvarige offentliggjort personliga data som berör dig är denne enligt Art. 17 Stycke 1, Dataskyddsförordningen skyldig att radera dessa och vidtar lämpliga åtgärder vad gäller disponibel teknik, samt står för kostnaderna för genomförandet, även tekniska, för att informera de för databearbetningen ansvariga, dvs. de som bearbetar personliga data som du som berörd person har krävt ska raderas. Detta innefattar även en radering av alla länkar till dessa personliga data, samt kopior eller dubbleringar av dessa personliga data.

  c) Undantag

  Rätten till radering består inte i den utsträckning denna bearbetning är nödvändig

  1. För utövande av rätten till yttrandefrihet och till information;
  2. För uppfyllande av en förpliktelse enligt lag som kräver denna bearbetning enligt Unionens eller medlemsstaternas rätt, vilka den ansvarige har att följa eller för utförande av en uppgift som är av offentligt intresse eller som sker vid utövandet av det offentliga våldet vilket anförtrotts å den ansvarige;
  3. På grund av allmänt intresse inom området offentlig hälsa enligt Art. 9 Stycke 2/h liksom Art. 9 Stycke 3, Dataskyddsförordningen;
  4. För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt Art. 89 Stycke 1, Dataskyddsförordningen, i den utsträckning den under avsnitt a) nämnda rätten sannolikt omöjliggör förverkligandet av ändamålen med denna bearbetning eller på allvar skadar dem eller
  5. För hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk.
  5. Rätten att bli underrättad

  Har du gjort rätten till korrigering, radering eller inskränkning av bearbetningen gällande gentemot den ansvarige är denne förpliktad att meddela alla mottagare för vilka de personliga data som berör dig avslöjats. Den ansvarige är förpliktad att dela korrigering/radering av data eller inskränkning av bearbetningen med alla mottagare, såvida detta inte visar sig omöjligt eller är förenat med en under omständigheterna omöjligt genomförande.

  Du har gentemot den ansvarige rätten att bli underrättad om dessa mottagare.

  6. Rätt till dataöverförbarhet

  Du har rätten att erhålla de personliga data som berör dig och som du ställt till den ansvariges förfogande i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Dessutom har ni rätten att utan hinder från den ansvarige överföra dessa data till en annan ansvarig, så länge:

  1. Bearbetningen bygger på ett medgivande enligt Art. 6 Stycke 1/a, Dataskyddsförordningen eller Art. 9 Stycke 2/a, Dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt Art. 6 Stycke 1/a, Dataskyddsförordningen och
  2. Bearbetningen sker med hjälp av ett automatiserat förfarande.

  Vid utövandet av denna rätt har du därtill rätten att de personliga data som berör dig överförs direkt från en ansvarig till en annan ansvarig i den utsträckning detta är tekniskt möjligt. Andra personers friheter och rättigheter får i detta sammanhang inte kränkas.

  Rätten till dataöverförande gäller inte för en bearbetning av personliga data vilken är nödvändigt vid fullgörandet av en uppgift av allmänt intresse, eller som sker vid utövandet en högre makt vilket anförtrotts den ansvarige.

  7. Protesträtt

  Du har rätt att av skäl som är ett resultat av en speciell situation när som helst motsätta sig bearbetningen av personliga data som berör dig och som sker på grundval av Art. 6 Stycke 1/e eller f, Dataskyddsförordningen; detta gäller även för en på dessa bestämmelser skyddad profilering.

  Den ansvarige bearbetar inte längre de personliga data som berör dig, såvida han inte kan visa på tvingande skyddsvärda grunder för bearbetningen vilka väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att bearbetningen sker p.g.a. hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk.

  Om personliga data som berör dig bearbetas för att bedriva direktreklam har du rätten att när som helst inlägga protest mot bearbetningen av dessa personliga data som berör dig till denna användning. Detta gäller även för profilering i den utsträckning denna står i förbindelse med sådan direktreklam.

  Om du protesterar mot bearbetningen för användning i direktreklam kommer de personliga data som berör dig inte längre användas för dessa ändamål.

  Du har möjligheten att i samband med användning av Informationsbolagets tjänster – trots riktlinje 2002/58/EG – utöva din rätt till protest med hjälp av ett automatiserat förfarande vid vilket tekniska specifikationer används.

  8. Återkallande av medgivanden

  Ditt medgivande till dataregistrering, -bearbetning och -användning kan du när som helst med verkan för framtiden kostnadsfritt återkalla per e-mail under adress datenschutz@wimdu.com eller per skriftligt meddelande till Wimdu GmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, DE-13355 Berlin. Genom återkallandet av medgivandet berörs inte lagligheten hos bearbetningen från medgivandet till återkallandet.

  9. Automatiserat beslut i det enstaka fallet inklusive profiling

  Du har rätten att bli underkastad ett icke uteslutande på en automatisad bearbetning – inkl. profilering – vilande beslut vilket gentemot dig utvecklar en rättslig verkan, eller på liknande sätt negativt sätt påverkar dig avsevärt. Detta gäller inte om beslutet

  1. Är nödvändigt för slutande eller uppfyllande av ett avtal mellan dig och den ansvarige,
  2. På grund av Unionens eller medlemsstaternas rättsföreskrifter vilka den ansvarige har att följa är tillåtet och om dessa rättsföreskrifter innehåller adekvata åtgärder till skydd för dina rättigheter och friheter liksom dina berättigade intressen eller
  3. Sker med ditt uttryckliga medgivande.

  Emellertid får dessa beslut inte bero på speciella kategorier av personliga data enligt Art. 9 Stycke 1, Dataskyddsförordningen, såvida inte Art. 9 Stycke 2/a eller g, Dataskyddsförordningen gäller och adekvata åtgärder till skydd av rättigheter och friheter liksom dina berättigade intressen vidtagits.

  När det gäller de i (1) och (3) nämnda fallen vidtar den ansvarige lämpliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter liksom dina berättigade intressen, till vilka åtminstone hör rätten att åstadkomma ett ingripande av en person från den ansvariges sida, att få ge uttryck för den egna ståndpunkten och att få kritisera beslutet.

10. Rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten

Oavsett ett ev. På annat håll inhämtat förvaltningsrättsligt eller domstolsuttalat rättsmedel har du rätt att besvära dig hos, speciellt i den medlemsstat där du uppehåller dig, där din arbetsplats finns eller där platsen för den förmodade förseelsen finns, detta om du anser att bearbetningen av personliga data som berör dig utgör ett brott mot Dataskyddsförordningen.

Tillsynsmyndigheten, till vilken er besvärsskrivelese lämnades, underrättar den klagande om sakläget och resultatet av besvärsskrivelsen inkl. möjligheten till ett rättsmedel fån domstol enligt Art. 78, Dataskyddsförordningen.

Vi står även gärna till förfogande för ytterligare frågor om dataskydd och om bearbetning av dina personliga data. Du når Wimdu under e-mailadressen datenschutz@wimdu.com. Naturligtvis når ni oss också via våra angivna kontaktuppgifter.