Wimdu användarvillkor och sekretesspolicy

Allmänna villkor

Allmänna villkor (GTC) för att använda online-plattformen wimdu.com

(Senast uppdaterade versionen)

 1. Omfattning, ändring av Allmänna Villkor
  1. Följande Allmänna Villkor (GTC) hänför sig till användningen av plattformen www.wimdu.se (även: ”plattform”). Detta är en tjänst från Wimdu GmbH ('wimdu' eller 'vi').
  2. ”Användare” är, enligt dessa Allmänna Villkor, fysiska och juridiska personer som har registerat sig och vars registrering har bekräftats av Wimdu.
  3. Wimdu erbjuder dess användare bruket av dess plattform, i synnerhet användningen av databasen enbart på grundval av dessa Allmänna Villkor och bestämmelser.
  4. Genom att registrera sig eller att använda våra tjänster accepterar användaren dessa Allmänna Villkor och Bestämmelser.
  5. Wimdu förbehåller sig rätten att göra framtida ändringar i dessa villkor om en justering är nödvändig av ekonomiska eller juridiska skäl. I dessa fall kommer ändringarna endast att bli del av kontraktet om användaren godkänner dessa ändringar. Det är i dessa fall tillräckligt att Wimdu förser användaren med en ny version av villkoren via den e-mail som användes vid registrering. Om användaren inte kommer med invändningar gällande dessa villkor inom en vecka kommer de nya villkoren att gälla från det datum de delgivits användaren.
  6. Avvikande användarvillkor är inte giltiga (trots punkt 2.5), även om Wimdu inte motsäger dem.
 2. Prestation av Wimdu, prestation från våra värdar
  1. Plattformen är en webbaserad marknadsplats där användare får tillhandahålla och hyra lägenheter, hus, rum eller annan bostad ('bostad').
  2. På www.wimdu.se tillhandahåller Wimdu en hemsidesplattform där användare kan kommunicera och ingå avtal med varandra. Wimdu självt erbjuder inte något boende, utan fungerar som en mellanhand för ingående av avtal mellan användarna.
  3. Hyreskontrakt kommer att gälla uteslutande mellan den erbjudande användaren (“uthyraren”) och den hyrande användaren (“hyresgästen”). Wimdu självt tillhandahåller inte några egna bostäder och accepterar inte några erbjudanden. Wimdu är inte en part i det kontrakt som upprättas mellan användarna på hemsidan. Wimdu har dock rätt att ingå avtal å uthyrarens vägnar och ordna boende mellan hyresgästen och uthyraren, men uppfyller inga skyldigheter härrörande från avtalsförhållandet mellan hyresgäst och uthyrare. Utförandet av de avtal som ingås mellan användare på hemsidan är uteslutande en sak mellan användarna. I händelse av försummelse måste detta förhandlas mellan användarna. Wimdu sparar och kommer att sända kontaktuppgifter för båda parter för detta ändamål.
  4. Hyreserbjudanden och innehåll som publiceras av användare på hemsidan kommer inte att verifieras av Wimdu beträffande sin lagenlighet, noggrannhet eller fullständighet och återspeglar inte Wimdus åsikter. Wimdu är inte ansvarigt för erbjudanden eller innehåll för tredje part.
  5. Värdar kan tillämpa sina egna allmänna villkor för boende som de hyr ut om det inte inte påverkar de Allmänna Villkoren för Wimdu.
  6. Värdar och hyresgäster är ansvariga för efterlevnaden till de bestämmelser som lyder under offentlig rätt, däribland kommunala koder om hyreshus.
 3. Registrering, förverkligandet av användaravtalet, avtalsmässiga deklarationer
  1. Användarregistrering krävs för användning av Wimdus erbjudanden. Registreringen är gratis och kräver att användarna accepterar Wimdus Allmänna Villkor och bestämmelser. Användaren mellan Wimdu och användaren uppstår vid mottagandet e-postbekräftelse av registreringsansökan på e-postadressen som tillhandahålls av användaren. Det finns inget krav att ingå ett sådant användaravtal.
  2. Registrering medges enbart rättskapabla fysiska personer, juridiska personer och partnerskap utan några restriktioner. Minderåriga personer får inte registrera sig hos Wimdu. Registreringen av juridiska personer och partnerskap får göras enbart av en fullmäktigad fysisk person, vars namn måste uppges. Under registreringen får enbart enskilda personer anges som ägare till ett användarkonto (dvs. inga gifta par eller familjer).
  3. Under registreringen krävs det att användaren uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter såsom registreringsformuläret kräver, särskilt för- och efternamn, aktuell adress (en boxadress accepteras inte), en giltig e-postadress och, där så är tillämpligt, att denne anger namnet på företaget och en befullmäktigad representant. Dessa data måste vara aktuella och korrekta till alla delar. Flera registreringar under olika medlemsnamn är förbjudna. Under registreringen väljer Användaren ett användar-ID och ett lösenord. Medlemsnamnet får inte vara en e-post- eller internetadress, och får inte skada tredje personers namn, varumärken eller rättigheter, lika lite som de får vara stötande. Efter registrering får användaren ett lösenord och ett namn tilldelade sitt medlemskonto.
  4. Användaren kan ta emot avtalade deklarationer på dennes angivna e-postadress.
  5. Genom att godkänna de allmänna villkoren, samtycker användaren till att ta emot nyhetsbrev och liknande information via e-post. Användaren kan återkalla sitt samtycke när som helst utan några medförande kostnader.
 4. Användarskyldigheter, användarkonto, systemintegritet
  1. Användaren är ensam ansvarig för allt innehåll som denne placerar på plattformen. I sitt förhållande till Wimdu, åtar denne sig att inte placera olagligt innehåll på plattformen och att avstå från handlingar som bryter mot lagar.
  2. Värden ansvarar för att boendet denne erbjuder beskrivs korrekt och fullständigt. Denne måste lämna information i de obligatoriska fälten på Wimdus hemsida, på ett minimum så att boende och erbjudandet beskrivs med tillräcklig noggrannhet. Dessutom är leverantören fri att fastställa ytterligare villkor som summan av varje insättning, kostnaden för slutstädning, annulleringsalternativ etc. De olika avbokningsregler som kan avtalas är tillgängliga under avbokningsregler. Användaren förbinder sig att hålla informationen i sitt medlemskonto aktuell och korrekt, dvs korrigera omedelbart i händelse av en förändring. Ett användarkonto kan inte överlåtas eller ärvas.
  3. Användaren förbinder sig att ensam använda sitt medlemskonto och hålla sitt lösenord hemligt.
  4. Användaren är skyldig att underhålla aktuell och korrekt information i sina medlemskonton och, i händelse av förändring, att korrigera dem utan dröjsmål. Ett användarkonto kan inte överlåtas eller ärvas.
  5. När användaren är medveten om att tredje part har tillgång till sina inloggningsuppgifter eller på annat sätt fått tillgång till hans medlemskonto måste denne anmäla detta till Wimdu omedelbart. Wimdu har rätt att sedan blockera medlemskontot tills situationen har klargjorts.
  6. Varje användare måste verifiera identiteten av sin respektive avtalspart. Wimdu tar inget ansvar för riktigheten i användarens kontaktuppgifter som anges på plattformen.
  7. Användare är skyldiga att anpassa sina system och program till användningen av Wimdus tjänster på ett sätt som gör att varken säkerheten, integriteten eller tillgängligheten hos de system som Wimdu skapar för att tillhandahålla sina tjänster påverkas. Användarna får inte spärra något innehåll som skapas av Wimdu, skriva om, modifiera, eller på något sätt störa Wimdus tjänster. Wimdu har rätt att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med avsnitt 12 som är nödvändiga för att säkerställa systemintegriteten hos Wimdus system eller hos tredje part.
  8. Användare får inte använda adresser, kontaktuppgifter eller e-postadresser som de får genom att använda webbplatsen för något annat syfte än för avtalsenliga kommunikation. I synnerhet måste dessa uppgifter inte vidarebefordras till obehöriga personer eller användas för att skicka reklam om inte användaren i fråga har uttryckligen beviljat sitt samtycke i förväg.
  9. Användaren får absolut inte skicka massmeddelanden med samma innehåll via plattformen. Spam eller liknande trakasserande åtgärder mot andra användare eller tredje part är förbjudet.
  10. Användarna är ensamt ansvariga för att spara eventuell information, exempelvis för eventuell bevisning, räkenskaper, etc. på ett lagringsmedium oberoende av Wimdu.
  11. I händelse av en överträdelse av dessa allmänna villkor av en användare har Wimdu rätt att utöva sina virtuella householder rättigheter. Wimdu kan utesluta användaren i fråga från att använda sina tjänster, ta bort innehåll denne använder, eller vidta andra åtgärder som avses i punkt 12. Wimdu kommer vidta rättsliga åtgärder för att utöva sina lagliga rättigheter till tålamod och ersättning.
 5. Hantering av innehåll och rättigheter
  1. Inom ramen för plattformens funktionalitet kan leverantörerna presentera potentiella hyresgäster med hjälp av olika medier. Vissa regler måste följas för att säkerställa att de olika medierna används lagligt, så att varken användaren eller Wimdu kan göras ansvarig. Dessa regler härleda, till exempel från lagar som skyddar upphovsrätt och varumärken utöver dessa Allmänna Villkor.
  2. Wimdu sparar för användaren multimedieinnehåll uppladdat av honom (bilder, text, etc.) eller bara ordnar nödvändig minnesutrymme och tillgång till den. Användarna själva har ensamt ansvar för multimedia innehåll som de laddar upp till Wimdu och ersätta Wimdu mot alla anspråk från tredje part till följd av detta. Speciellt omfattar denna ersättning också kostnaderna för lämpliga åtal och rättsligt försvar. Det är varje parts eget ansvar att se till att hans erbjudanden är lagenliga och inte inkräktar på tredje parts rättigheter.
  3. Användarna kommer därför att se till att den uppladdade innehållet inte bryter mot tillämplig lag eller bestämmelser, vanlig anständighet, eller i synnerhet tredje parts rättigheter (namnge rättigheter, personlighet rättigheter, upphovsrätt, dataskydd rättigheter etc.). I synnerhet användarna förbinder sig att inte överföra innehåll som bryter mot villkoren i Strafgesetzbuch (SGB - Tysk strafflagen) eller Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV - Tysk Interstate fördraget om skydd av minderåriga i media). Användaren förbinder sig också att inte använda material som är pornografiskt, förhärligar våld eller är ras bete. Det gäller även att sända e-post och annan elektronisk kommunikation media plattformen. Det hemsideinnehåll som lagras av Wimdu får inte kopieras eller distribueras utan medgivande i förväg från respektive ägare, eller på annat sätt användas eller återskapas. Detta är tillämpligt även på kopiering på det sätt som utförs med hjälp av sökmotorteknik eller genom andra automatiska mekanismer.
  4. Genom att ladda upp multimedieinnehåll, användarna övergå till Wimdu en fri, återkallelig, obegränsad, icke-lokala nyttjanderätter som kan underlicens till multimedieinnehåll överförs till Wimdu av användaren. I synnerhet innefattar nyttjanderätten rätt att bearbeta multimedieinnehåll för att plattformen och göra den tillgänglig för allmänheten offline i tryckt eller elektronisk form, genom kabel eller trådlös anslutning på ett sådant sätt att det är tillgänglig för allmänheten på platser och tider de själva väljer, inbegripet uppspelning på deras valda mottagare terminal som gör det möjligt tillgång till Internet, i synnerhet stationära och portabla datorer och mobila handhållna enheter som smartphones, tabletter och liknande utrustning.
  5. Innehållet som erbjuds via Wimdu skyddas av upphovsrätten. Plattformen är allmänt tillgänglig och utnyttjas individuellt av en fysisk person som använder en webbläsare. Användningen av teknik som web spindlar, crawlers eller liknande program, vars syfte är inte bara indexering av innehåll, utan också massa åtkomst och spara plattformens innehåll är förbjudet. Detta gäller i synnerhet också för teknik som möjliggör så kallad screen scraping och andra tjänster från tredje part.
  6. I händelse av en överträdelse av dessa förbud och riktlinjer för dessa allmänna villkor, har Wimdu rätt att vägra acceptera innehåll, ta bort och blockera innehåll omedelbart och ta bort sidor och länkar till dem omedelbart. I sådana fall har användaren inte rätt till återställande av hans multimedieinnehåll på Internet-plattform eller släppet av hans raderade användarprofil.
 6. Tillgänglighet och ändring av webbplatsen
  1. Användaren har ingen laglig rättighet till permanent användning av plattformen. I synnerhet Wimdu inte krävs för att säkerställa att plattformen är tillgänglig eller kan nås vid alla tidpunkter. Men strävar Wimdu att upprätthålla driften av plattformen med så få störningar som möjligt och att fortsätta att utveckla den i linje med användarnas krav.
  2. Wimdu kan tillfälligt begränsa användning om detta är nödvändigt i fråga om säkerhet, integritet, begränsar kapaciteten, eller utförande av tekniska åtgärder (underhåll). I synnerhet kommer Wimdu tar användarnas legitima intressen beaktas genom att meddela dem i förväg.
 7. Ansvar för webbplatser från tredje part
  1. Plattformens sidor ingår även länkar till webbplatser på Internet som upprätthålls av tredje part, vars innehåll inte är kända för Wimdu. Wimdu ger bara tillgång till webbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll. Länkarna till tredje part webbplatser tjänar bara till att underlätta navigeringen. Wimdu inte hyllar de synpunkter på de webbplatser som den länkar, och ganska härmed uttryckligen tar avstånd från allt innehåll på alla webbplatser som den länkar till på sin plattform.
  2. Ägarna till webbplatser som Wimdu-plattformen hyperlänkar är ensam ansvarig för både innehåll och varorna eller tjänsterna som erbjuds till försäljning där.
 8. Bokningsprocess, betalning, fakturering
  1. Genom att lista ett boende på Wimdu hemsida är som utfärdar en inbjudan att lämna anbud. En annan användare kan skicka ett erbjudande om att ingå ett hyresavtal för detta boende. Avtalet uppkommer om leverantören accepterar detta erbjudande inom 24 timmar på ett sätt som avses Wimdu. Annars är den andra användaren inte längre bunden till hans erbjudande.
  2. Avbokningar anses vara när man ställer in före den planerade incheckningen. En av de alternativ som visas i Avbokningsregler kan avtalas. Återbetalning krävs som ett resultat kommer att betalas av Wimdu till användaren använder samma kanal som han valt i enlighet med avsnitt 8.4.3.
  3. Leverantören måste se till att:
   1. en beskrivning av boendet och de använda bilderna inte bryter mot lagen eller tredje parts rättigheter och att de endast avser boendet som erbjuds.
   2. framgångsrikt bokat boende anges i enlighet därmed
   3. information överförs inte utgör referenser till tredje part.
   4. han uppfyller offentligrättsliga regler, särskilt de för betalning, fakturering och skattemässiga skyldigheter, vilket även kan omfatta alla förpliktelser enligt omsättningsskatt lag eller indirekta skyldigheter skatt. Anslutning till dessa krav och plikter är ensam ansvarig för leverantören. Wimdu har rätt att kräva bevis från användare för att kontrollera informationen om fastigheter.
  4. Betalningsprocessen skall ske enligt följande bestämmelser:
   1. Avtalet uppkommer genom påverkan av ett totalt pris som visas i slutet av bokningen. Denna består av hyran och handläggningsavgift, som omfattar en administrativ del och en fastighets-baserad komponent bestäms av hyran. Efter en bokning har gjorts, meddelar Wimdu användare av dess innehåll och det totala priset.
   2. Wimdu har rätt att ändra mängden bearbetning avgifter när som helst. Detta gäller inte leasing som redan ingåtts. Leverantören kommer att underrättas om beloppet för administrativ avgift per e-post i god tid tillsammans med bokningsförfrågan.
   3. Hyresgästen måste betala det totala priset som visas i bokningen, eventuellt i flera omgångar med hjälp av kanalen som valts i bokningsprocessen. Wimdu får pengar från hyresgästen på uppdrag av leverantören och håller det för leverantören i ett icke räntebärande förvaltningskontot. Om inkasso misslyckas måste hyresgästen ersätta eventuella ytterligare kostnader. Detta gäller inte om hyresgästen inte är ansvarig för fel på inkasso.

   4. På ingående av bokningsprocessen, instruerar hyresgästen Wimdu att överföra hyran till leverantören 24 timmar efter starten av hans vistelse i hyresbostäder. Om användningen av boendet inte överförs till hyresgästen enligt avtal som har hyresgästen rätt att återkalla denna instruktion till Wimdu. Instruktioner till Wimdu måste återkallas omedelbart ange grunder och via kontaktformuläret.

   5. Leverantören skall uppfylla sin skyldighet att betala handläggningsavgift till Wimdu genom Wimdu överföra detta från förvaltningskontot till sin egen, så att leverantören inte behöver göra ytterligare betalningar.

   6. Användare kan kompensera Wimdu bearbetning avgifter mot fordringar om dessa beror och har rättslig eller är obestridda. Fordringar kan inte överföras till tredje part.

  5. På begäran skall leverantören ge hyresgästen med en faktura på det totala priset. På begäran kommer Wimdu utfärdar leverantör med en faktura för bearbetning avgiften, även om detta kommer att visas utan moms eller liknande indirekta skatter i enlighet med skatterättsliga bestämmelser, om inte annat uttryckligen anges i dessa föreskrifter.
  6. Om inte Wimdu meddelas på annat sätt, antas det att leverantören arbetar i ett företag kapacitet och är medveten om sina resulterande (försäljning) skattemässiga skyldigheter och uppfyller dessa därefter. Wimdu har rätt att kräva motsvarande bevis på leverantörens verksamhet kapacitet.
  7. Leverantören förbehåller sig rätten att ytterligare ta ut andra på plats kostnader baserad på konsumtion och användning (särskilt elektricitet, vatten, värme). Tjänsteleverantören måste meddela hyresgästen att han har en grundläggande rätt att ta ut dessa kostnader innan att ingå avtalet. Sådana kostnader tas inte i beaktande vid beräkningen av handläggningsavgift. Detta gäller även för deposition.
  8. Bokningskuponger utgivna av Wimdu kan användas av hyresgästerna för att göra bokningar inom givna perioder. Hyresgästerna får ingen betalning.
  9. Användarna är förbjudna att kringgå ovanstående bokning och betalningsprocesser, i synnerhet behandlingsavgifterna.
 9. Deposition
  1. Leverantören har rätt att ta ut en deposition på hans erbjudande. Om en leverantör kräver en deposition från hyresgästen på ankomstdagen, måste motsvarande uppgifter om beloppet för deposition och betalningssätt har redan nämnts i erbjudandet. Storleken på den deposition måste anges innan bokning. Det måste också klargöras i förväg när beloppet måste betalas (t.ex. tre månader före ankomst, kontant vid ankomst).
  2. Om leverantören inte nämnde deposition när de annonserade sin bostad, men kräver en deposition vid ett senare tillfälle och hyresgästen inte överens utgör detta en vägran att göra prestanda genom leverantören enligt överenskomna kontraktet. I sådana fall förbehåller Wimdu rätten att annullera bokningen och ladda leverantören en avbokningsavgift.
  3. Wimdu är inte ansvarig för administrationen av säkerhetsinsättningar, eller för de anspråk hävdade av leverantören.
 10. Recensionssystem
  1. Webbplatsen tillåter användare att betygsätta varandra efter genomförandet av avtalet. Betygen ska ge meningsfull information om användarnas pålitlighet. Betygen är inte granskas i förväg av Wimdu.
  2. Användare förbinder sig att göra bara sanningsenliga uttalanden i betyg som de lämnar in, och följa de lagstadgade bestämmelserna. De betyg som uttrycks av användarna får inte bryta mot tredje parts rättigheter, särskilt personlighet rättigheter. De måste vara objektiva och får inte innehålla kränkande kritik.
  3. All användning av klassificeringssystem som strider mot syftet med klassificeringssystem är förbjuden. I synnerhet användarna förbjudas att ge betyg om sig själva eller ordna för tredje part att låta information känd i betyg som är relaterade till en lösning av den underliggande avtalet och förbjudna att använda betyg för något annat ändamål än presentation på webbplatsen.
  4. Wimdu ingriper inte i klassificeringssystemet utan välgrundade skäl. Utfärdade recensioner/betyg kommer inte ändras eller tas bort av Wimdu om inte Wimdu är lagligt och specifikt skyldiga att göra det. Betyg kan inte ändras efter att de har lagts upp. De sparas permanent i en användares betygsprofil och kan ses av alla användare. Wimdu har rätt att lägga till anteckningar till en översyn om detta är fördelaktigt för förtydligande och en bättre förståelse. Det enda fall där Wimdu publicerar en recension i stället för en användare om värden har avbrutit en bokning. I vilket fall en automatiserad en-stjärnig recension kommer att publiceras på erbjudandet.
  5. Om betyg kränks av en användare ska Wimdu har rätt att ta bort betyg som ett undantag och att vidta de åtgärder som anges i avsnitt 13. Detta gäller i synnerhet om:
   1. betyg måste avlägsnas på grund av ett verkställbart domstolsbeslut mot dem som utfärdat betyg;
   2. kommentar innehåller anmärkningar som är vulgärt, obscent, rasistiskt, inte lämpar sig för minderåriga eller kriminellt stötande;
   3. betyg innehåller en annan medlems personliga information, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress;
   4. betyg innehåller obehöriga länkar eller skript;

   5. Om en användare oavsiktligt har postat en negativ rating för fel användare, men har redan rättat felet och tilldelas samma betyg till rätt användare;
   6. betyg har utfärdats av en person som inte var behörig att göra bokningen; g) betyg kommer från en användare vars medlemskonto blockerades av Wimdu inom 90 dagar efter registreringen. Detta gäller inte för medlemskonton som är blockerade för icke-betalning av en administrativ avgift eller i situationer där användare ges möjlighet att lösa problemet och medlemskontot återställs.

  6. Båda parter i avtalet kan gå med på att dra tillbaka en rating som redan har utfärdats. Betyget punkt kommer att tas bort och kommer inte längre att ingå i betygprofilen.
 11. Giltighetstid och upphörande
  1. Överenskommelsen med användaren ingås på obestämd tid.
  2. Användaren kan säga upp avtalet när som helst utan förvarning. En förklaring härom till Wimdu i skriftlig form (t.ex. brev, fax, e-post) är tillräcklig. Användarens hyresavtal med andra användare som redan har visat eller arrangeras inte påverkas av uppsägningen av avtalet. Detta gäller därför för krav på betalning av bearbetning avgifter redan betalas.
  3. Wimdu kan säga upp användaravtalet när som helst med två veckors uppsägningstid.
  4. Detta påverkar inte rätten att blockera gick rätt att säga för bara orsaka eller individuellt rättigheterna upphör användaren. I synnerhet har anledning Wimdu bara om:
   1. användaren inte följer en inte bara obetydlig betalningsskyldighet helt eller delvis, trots att de skickade en påminnelse med en lämplig tidsfrist;
   2. användaren bryter sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och inte åtgärda trots att de skickade en påminnelse med en snabb tid. En påminnelse behövs inte om det inte förväntas att lyckas eller om överträdelsen är tillräckligt allvarlig att det skulle vara orimligt att Wimdu att upprätthålla avtalet kan dessutom allvarligt brott också resultera från det faktum att användaren redan har varnade flera gånger för liknande brott;
   3. krav på lag, en domstol eller en officiell myndighet innebär att användningen av plattformen inte längre kan erbjudas i denna form;
   4. Wimdu avbryter sin plattform eller affärsverksamhet;
   5. insolvensförfaranden inleds för användarens tillgångar på grund av brist på medel.

 12. Åtgärder i händelse av olaglig verksamhet och/eller avtalsbrott av användaren
  1. Om det finns särskilda indikationer på att en användare egen förskyllan kränker rättsliga bestämmelser, tredje parts rättigheter eller de allmänna villkor eller om Wimdu annat sätt har ett legitimt intresse, särskilt när det gäller att skydda sina medlemmar mot bedrägerier, kan Wimdu ta en eller flera av följande åtgärder som är föremål för uppsägning utan förvarning:
   1. utfärda användaren med en varning;
   2. ta bort användarens erbjudanden eller annat innehåll;
   3. begränsa användarens användning av webbplatsen;
   4. tillfälligt eller permanent utesluta (blockera) användaren från webbplatsen;
   5. bestrida och avbryta befintliga hyresavtal i namn av leverantören utan att ta hänsyn till annars tillämpliga avbokningsregler, och förkasta användarens erbjudanden för ingående av ett hyreskontrakt i namn av leverantören.
  2. Wimdu tar också legitima intressen användaren i fråga i beaktande när man väljer dessa åtgärder
  3. Leasingavtal som redan ingåtts mellan användaren och andra användare påverkas inte av borttagning av ett erbjudande. Detta gäller därför för krav på betalning av bearbetning avgifter redan betalas. En effektiv hyresavtal uppstår inte om Wimdu bort ett erbjudande innan det accepteras av en användare.
  4. Wimdu förbehåller sig rätten att blockera en användare i något av följande fall, med legitima intressen av användaren i beaktande. Wimdu har rätt att blockera en användare när:
   1. användaren har upprepade gånger fått negativa omdömen i klassificeringssystemet enligt avsnitt 10 och måste blockeras för att skydda andra marknadsaktörer;
   2. användaren har lämnat felaktiga kontaktuppgifter i sin medlemskonto, särskilt en felaktig eller ogiltig e-postadress;
   3. ett medlemskonto överförs till annan part;
   4. användaren avsevärt skadar andra användare, i synnerhet om deras boende och / eller inredning skadas, förstörs, blir stulet, etc;
   5. Det finns rättvis anledning på grund av liknande risk och användarens ansvar.
   6. en användare har betydligt sämre omdöme än genomsnittet och en förbättring kan inte förutsägas.

  5. När en användare har permanent blockeras av Wimdu, har han inte rätt att få blockerade användarkonto eller betyg profilen återställas. Användaren kommer inte heller längre vara tillåtet att använda webbplatsen med andra medlemskonton eller registrera.
 13. Wimdu's ansvar
  1. Wimdu är fullt ansvarig för skador som orsakas uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet från Wimdu, dess anställda eller representanter för bedrägligt döljande av fel, om en garanti uttryckligen antas och om skadestånd till följd av skada på liv, kropp och hälsa.
  2. Wimdu är ansvarig för andra skador om de härrör från brott mot en skyldighet vars fullgörande gör ett korrekt genomförande av avtalet är möjligt och vars iakttagande regelbundet betrodd av parterna i avtalet. Sin skyldighet att betala ersättning är begränsad till sådana skador anses vara typiska för avtalet och förutsebara. Detta påverkar inte ansvar enligt Produkthaftungsgesetz (tyska produktansvarslagen).
  3. Eftersom Wimdu inte deltar i avtalsförhållandet mellan hyresgästen och leverantören accepterar Wimdu inget ansvar för avtal om boende.
 14. Avslutande villkor
  1. Wimdu har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal helt eller delvis till tredje part.
  2. Detta avtal enbart de materiella lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag av FN: s konvention om internationella köp av varor och tyska internationella privaträtten.
  3. Om användaren är en konsument i enlighet med 13 § i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB - tyska civillagen), påverkar detta inte de tvingande regler om konsumentskydd där konsumenten är bosatt.
  4. Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir helt eller delvis ogiltiga, de andra allmänna villkor gäller fortfarande. I händelse av en sådan bestämmelse är ogiltig, skall den ersättas med en lagbestämmelse.
  5. Alla deklarationer som lämnas in i samband med att användaren skall ingås med Wimdu skall utfärdas skriftligen eller via e-post. Den postadress och e-postadress för en användare är de som anges som de aktuella kontaktuppgifter i användarens medlemskonto.
  6. Wimdu GmbH har anlitat dotterbolaget Wimdu Malta Limited (38, Nivå 2, Emanuel Schembri Street Birkirkara BKR 1810, Malta) för att behandla sina kreditkortstransaktioner.
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Avbokningspolicys

1. Hur fungerar en avbokning?

 • Avbokningsreglerna väljs av värden. Värden kan välja en av tre olika regler: flexibel, måttlig eller strikt. Dessa regler syftar till att skydda både värd och hyresgäster.
 • I enlighet med avbokningsreglerna, så anses avbokningar vara giltiga före planerad incheckning.

2. Hur avbokar jag?

 • För att säkerställa en smidig och säker process måste alla avbokningar behandlas av Wimdu.
 • Om du vill avbryta en bokning, vänligen kontakta vår kundtjänst.
 • Avbokningar gjorda av gäster måste meddelas i skriftlig form. De måste innehålla bokningskod och måste skickas från användarens e-postadress som finns registrerad hos Wimdu och noterad i användarens wimduprofil.
 • Värdar måste avboka genom Wimdus avbokningstjänst. Den hittas i varje värds konto under "Erbjudanden". Genom att avboka genom denna tjänst kommer en automatisk skriftlig avbokning att skickas till Wimdus kundtjänst.
 • Observera att en avbokningen inte är officiell förrän du har fått en bekräftelse via e-post från Wimdu.
 • Vår kundsupport kommer omedelbart att hantera din avbokning och informera din värd eller gästen. Du behöver inte vidta några ytterligare åtgärder.

3. Om hyresgästen avbokar, hur skall ersättningen till hyresgästen och betalning till leverantören beräknas?

3,1. Allmänna bestämmelser
 • Det belopp som återbetalas till hyresgästen är beroende på när en avbokning sker och vilka avbokningsregler som väljs av hyresvärden eller Wimdu.
 • Återbetalningsbeloppet är beroende på avbokningsreglerna. Respektive belopp för avbokningsavgift visas i bokningsprocessen. Föreskrifterna i avsnitt 8.4. avseende betalningsprocesser tillämpas.
 • Oavsett de avbokningsregler som värden väljer, så är hyresgästerna själva ansvariga för att bevisa att värden inte ådrar sig någon förlust, eller betydligt mindre förlust än avbokningsavgiften.

3,2. Enskilda avbokningsregler

Avbokningspolicy: Gratis Avbokning

Du kommer att återbetalas det totala priset (inklusive Wimdu serviceavgift) om du avbryter bokningen minst 2 dagar före incheckningen (efter klockan 12, CET). För avbokningar som görs mindre än 2 dagar före incehckning, kommer du få tillbaka 5% av det totala priset minus serviceavgiften.

Observera att policyn för "Gratis avbokning" upphör att gälla från och med den 13 juli 2015. Den "Gratis avbokningspolicyn" och dess villkor gäller fortfarande för alla bokningar som bekräftats eller begärts före den 13 juli 2015 för bostäder där "Gratis avbokning" hade valts av tjänsteleverantören vid bokningstillfället.

Avbokningspolicy: Flexibel

Du kommer att återbetalas det totala beloppet för din bokning minus avbokningsavgiften om du avbokar minst 2 dagar innan incheckingen (klockan 12, CET). Om du avbokar mindre än 2 dagar innan incheckningen kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgiften.

Avbokningspolicy: Semi-flexibel

Du kommer att återbetalas det totala beloppet för din bokning minus avbokningsavgiften om du avbokar minst fyra dagar innan incheckningen (klockan 12, CET). För avbokningar som görs mindre än fyra dagar innan incheckningen kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgiften.

Avbokningspolicy: Strikt

Du kommer att återbetalas häften av det totala beloppet för din bokning minus avbokningsavgiften om du avbokar minst sju dagar innan incheckningen (klockan 12, CET). För avbokningar som görs mindre än sju dagar innan incheckningen kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgiften.

4. Vad händer om värden avbokar?

 • Wimdu tar en avbruten bokning på största allvar, eftersom det ger en negativ upplevelse för gästerna.
 • Hyresgästen kommer att få full ersättning och inga avbokningsuppgifter kommer att uppstå.
 • Wimdu hjälper hyresgästen att hitta alternativt boende
 • Värden måste betala en avbokningsavgift på 15% av det totala priset. Avbokningsavgiften stiger till 50% av det totala priset om värden avbokar mindre än åtta dagar före incheckningen. Om värdens erbjudande har "Instant Booking" och värden avbryter bokningen inom 24 timmar från check-in, kommer avgiften stanna på 5%.
 • Avgiften kommer att dras från värdens nästa bokning.
 • Värden betalas inte för de bokningar hen själv har avbokat.
 • Erbjudandet i fråga kommer att rankas lägre, vilket kan leda till färre bokningsförfrågningar i framtiden.
 • En automatisk enstjärnig recension kommer att läggas till recension-delen av värdens boende.

5. Särskilda avbokningsregler

5,1. Sorg

Vid bortgång inom familjen (mor, far, make / maka, syster, bror, barn) mellan sju dagar och 24 timmar före ankomst, kommer hyresgästen få full ersättning. Värden har ingen rätt till anspråk på betalning. Inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. Mindre än 24 timmar före ankomsten kommer hyresgästen erhålla 75% och värden 25% av det totala priset. Inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. En dödsattest krävs som bevis.

5,2. Naturkatastrofer och andra oförutsedda händelser

Om naturkatastrofer (lavin, snöstorm, cyklon, orkan, jordbävning, översvämning, jordskred, blixtnedslag), krig, terrorism eller nukleära olyckor gör det omöjligt för värden att uppfylla sin bokning (och att han kan bevisa att det inte finns några alternativa, liknande boenden) kommer hyresgästen att ersättas 100 % av det totala priset. Inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. Detta gäller även om transportmöjligheterna är skadade och hyresgästen inte kan nå boendet, och kan ge bevis för detta.

6. Vad händer om problem uppstår vid incheckning?

 • Om du har tungt vägande skäl för klagomål när du checkar in, vänligen kontakta vår kundtjänst inom 24 timmar. Om boendet inte befinner sig i det skick som beskrivs i avtalet, kommer vi att skicka motsvarande klagomål till värden. Efter att ha granskat fallet kommer vi dra av det belopp som skall betalas till värden och återbetala resten till dig.
 • Observera att en återbetalning är möjlig endast om vi får din anmälan inom 24 timmar efter din incheckning
 • Wimdu förbehåller sig rätten att kräva samma avgift som handläggningsavgiften från värden.

Integritet

Protecting your personal data is very important to us. As far as we collect, process or use personal information about you as part of the services provided, we do so in accordance with the relevant German and European data protection laws.

What data does Wimdu use?

We use the personal information actively provided by you for the implementation and use of our services:

1. When you visit or use our website

When you access our platform, for example, to search for accommodation, post listings, make bookings, accept booking requests, pay for accommodation, post comments or reviews, or communicate with other users or Wimdu, we may store information such as your IP address, the time and date of your visit, how you are using our platform, your browser type and information about your computer’s operating system as well as the pages you have visited and your original website.

If you are using a mobile device, we also collect device-specific settings and characteristics and device location data. This data will be stored whether or not you are registered with Wimdu or have logged into your Wimdu user account.

2. After registration

You can create a personal user account on our website. This allows you to save your personal settings, to post a listing or make a booking.

Wimdu requires your email address, a freely chosen password, a form of address, your first name and surname and your payment details to set up an account. The given email address serves as access identification for your user account. After successful registration, you will automatically receive a confirmation email. You can update your personal data in the settings of your user account at any time.

How do we collect data?

1. Cookies

Wimdu uses cookies. Cookies are small text files that are stored in the cache of your browser to enable later recognition.

We use ‘persistent’ cookies. They remain on the user's computer to simplify personalisation and registration services the next time our site is visited. Cookies can, for example, store what the user has selected. The user can manually remove the cookies at any time.

We also use ‘session’ cookies. These do not remain on the user’s computer. Once the user leaves the site, these temporary cookies are deleted. By collecting the information, we can analyse the usage patterns and structures of the site. In this way we can continuously improve our services, for example, the content, personalisation and simplicity of the site.

You can visit our website without cookies being stored in your browser. You can restrict or disable the storage of cookies in your browser settings at any time. However, this can lead to restrictions in the functionality and usability of our website. To opt out of third-party providers’ interest-based advertising, simply check the box that corresponds to the respective company on www.youronlinechoices.com.

2. Web analytics and tracking

By means of so-called ‘tracking tools’ used on the website, data is collected and stored for marketing and optimisation purposes. The user can object to future data collection and storage at any time.

A. Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie concerning your use of the website is usually transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization on this website, Google will truncate your IP address for member states of the European Union as well as for other parties of the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases is the full IP address sent to and shortened by a Google server in the USA. On behalf of Wimdu, Google will use this information to evaluate your use of our website, for compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to Wimdu. The IP address, transmitted by your browser through Google Analytics, will not be merged with any other data stored by Google.

You can prevent Google’s collection of data generated by cookies relating to your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

B. Google Adwords

We also use the online advertising programme Google AdWords and conversion tracking, which is part of Google Adwords. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). When you click on an advert displayed by Google, a cookie for conversion tracking is stored on your computer. These cookies expire after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, we and Google will be able to see that you clicked on the advert and were brought to this page. Every Google AdWords customer receives a different cookie. This ensures that cookies cannot be tracked on the websites of AdWords customers.

The information collected by means of the conversion cookie is used to compile conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. These statistics show the customer the total number of users who have clicked on their advert, and which of those customers have been redirected to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not contain any information that can be used to personally identify users.

If you do not want to participate in tracking, you can object to this usage by preventing the installation of cookies by selecting the appropriate setting in your browser software (deactivation option). By doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics. For additional information and Google’s privacy policy, please visit http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

C. Webtrekk

For the statistical evaluation of our websites, we use technology from Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland (www.webtrekk.de). We use Webtrekk services to collect data on the use of our website. This data is used to permanently improve and optimise our offers thus making them more interesting for you.

When using our website, information transmitted by your browser is collected and analysed. This is accomplished by cookie technology and the so-called pixels which are included on each web page. The following data is collected in this context: request (file name of the requested file), browser type/version, browser language, operating system used, internal resolution of the browser window, screen resolution, JavaScript enabling, Java on/off, cookies on/off, colour depth, referrer URL, IP address (collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks, anonymised form content (for example, if a phone number has been specified or not).

A direct personal reference is excluded at all times. The data thus collected is used to generate anonymous usage profiles, which form the basis for web statistics. The data collected using Webtrekk technology is not used to identify website visitors personally, without their specific consent, and is not merged with the personal data of the bearer of the pseudonym.

Any collected and saved data by Webtrekk can be objected to at any time with future effect. To do so, please click the following link. By providing confirmation via this link, a so-called opt-out cookie is set on your data carrier. The validity period of this cookie is 5 years. Please note that, when deleting all cookies on your computer, this opt-out-cookie is also deleted. If you want to continue to object anonymised data collection by Webtrekk, you must set the opt-out cookie again. The opt-out cookie is set per browser and computer. If you visit our web pages from different devices or using different browsers, you must enable the opt-out cookie on each of the different browsers or computers.

D. New Relic

We use the plugin New Relic, which enables us to statistically analyse the speed of the web page. This service is operated by New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

When a user visits a web page which contains such a plugin, their browser builds a direct connection to the servers of New Relic. Therefore, the provider has no influence on the scope of data collected by New Relic and informs the user according to its current information.

By integrating the plugin, New Relic receives the information that a user has accessed the corresponding page of the offer. If the user is logged in at New Relic, New Relic may assign their visit to their account at New Relic. If a user is not a member of New Relic, there is still the possibility that New Relic will detect and save their IP address.

The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by New Relic, as well as the corresponding rights and settings to protect the privacy of users, can be found in New Relic’s privacy policy under: https://newrelic.com/privacy.

If a user is a member of New Relic and does not want New Relic to collect and store personal data about them, the user must logout of New Relic before visiting the website.

E. Hotjar

We use the software Hotjar to improve user experience on our web pages. Hotjar helps us to measure and evaluate the user’s behaviour (mouse movements, clicks, scroll height, etc.) on our web pages. For this purpose, Hotjar uses cookies on the user’s devices and it can store user data such as browser information, operating system, time spent on the website, etc. For more information about data processing by Hotjar, please click here.

3. Re-targeting

Our website uses so called re-targeting technology. We use this technology to make our internet offers as appealing to you as possible. This technology allows internet users who are already interested in our offers to respond to the advertising on our partner websites.

A. Criteo GmbH

We also use tracking technology from Criteo GmbH. This technology allows us to address internet users who have visited our website via targeted product recommendations in the form of advertising banners on the websites of our partners. Such advertising banners are displayed on our partners’ sites based on cookies and an analysis of your previous user behaviour. This analysis is conducted anonymously; no usage profiles are merged with your real name. You may object to the collection of data by Criteo GmbH at any time under the following link: https://criteo.com/privacy.

B. Google Customer Match

We use Google Customer Match on our website. It matches a list of email addresses from Wimdu to registered users on Google. If the email address is registered with the service, personalised advertising can be displayed. The email addresses are only evaluated anonymously.

You may object to the collection and storage of data by Google Customer Match at any time with effect for the future.

C. Facebook Custom Audiences

We use the tool Facebook Custom Audiences provided by the company Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (hereinafter “Facebook”), which enables Facebook to display advertising banners on our behalf. Thus, we transmit your email address in encrypted form to Facebook. If you are a Facebook member, Facebook recognizes that you are also registered with Wimdu.

For more information about data processing by Facebook, please refer to the terms of use for Custom Audiences https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

D. Web beacons / pixels

We may also use pixels. A pixel is a tiny graphic that is only one pixel in size and is sent to your computer either via a web page request or in an HTML email format. These pixels are used either directly or by third parties as a part of online advertising on our website or third-party websites. This enables us to learn whether a customer viewing the advertisement actually makes a booking. In addition, this makes it possible to track conversion through partner websites and to analyse the traffic patterns of users on the website in order to optimise our offers for you.

4. Social plugins (Facebook Connect)

Facebook Connect is a service provided by Facebook, Inc. The use of Facebook Connect is subject to the privacy policy and terms of use of Facebook.

When using Facebook Connect, data available to the public and data from your Facebook profile published on Facebook is transmitted to our website. Conversely, data from our website or the Wimdu app can also be transmitted to your Facebook profile. Your transmitted data is stored and processed by Wimdu for the purpose of registration on our platform.

By registering on our platform via Facebook Connect, you agree to the transfer of data from your Facebook profile to Wimdu, and the transfer of data on Wimdu to Facebook.

5. Log files

During every visit to our site, usage data will be transmitted by the respective Internet browser and stored in server log files.

The log file data is analysed anonymously to further improve our offers, to make the site easier to use, to detect and to fix errors more quickly and to control server capacity.

6. Contact form

You can directly contact Wimdu using the contact form found in the imprint. The data provided in the contact form is collected, processed and used by Wimdu solely to attend to your request.

7. Newsletter

Wimdu uses the email address used to create your user account to send you information about general promotions and offers from Wimdu via email, provided that you have agreed to receive the newsletter. Wimdu may personalise the newsletter content in a way that it contains information Wimdu considers to be of particular interest to you. For such a personalisation of information, Wimdu considers your booking history, i.e. past bookings and offers previously viewed on the website.

You can manage your settings for the Wimdu newsletter within your user account. You can also opt-out of receiving the newsletter by using the contact form.

What do we use your data for?

Wimdu uses your information:

 • to enable you to access and use the platform;
 • to operate, protect, improve and optimise our platform, such as to analyse, conduct research, personalise or otherwise customise your experience, and for promotional activities;
 • to help create and maintain a trusted and more secure environment on our platform and services, particularly fraud detection and prevention, conducting investigations and risk assessments, verifying the address of your listings, verifying any identification provided by you, and conducting checks against databases;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to administer rewards, referral programs, surveys, sweepstakes, contests or other promotional activities or events sponsored or managed by Wimdu or our business partners;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and to enforce our agreements with third parties;
 • to send you marketing and promotional messages and other information that may be of interest to you, including information about Wimdu or general promotions for partner campaigns and services, provided that you agreed to receiving the newsletter. You can opt-out of receiving such communication (see ‘newsletter’ section).

Sharing Personal Information with Third Parties

 • In order to complete your reservation, we pass on your personal information to third parties. To do this, relevant reservation details need to be transferred to the accommodation you have booked. This may include information such as your name, contact details, payment details, any preferences specified when making a booking and the names of guests travelling with you. This information may also be used by Wimdu or the accommodation to provide you with personalised information related to a reservation. If you have a query about your reservation, we may contact the host and ask them to handle your request.
 • We may use service providers, such as data processors, to process your personal data on our behalf. This is done to allow the facilitation of reservation payments, sending of marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are forbidden to use your personal data for their own or any other purpose.
 • We disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities insofar as it is required by law or the authorities, or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts.
 • We work with business partners around the world to distribute or advertise accommodation and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customised advertisement on our website – or we are advertising on their website. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data given will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested. When you make a reservation on a business partner’s website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

Revocation of consents

You may revoke your consent at any time with effect for the future free of charge under datenschutz@wimdu.com or by written notice to Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Information and correction

You have the right to free information about your saved personal data.

You may revoke your consent to store, process and use data at any time with effect for the future.

For further questions on our privacy policy and the processing of personal data, please contact us under datenschutz@wimdu.com. You may also reach us using the contact details provided in the imprint.